آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

فــــــــــراخـوان ســـبز

من من حیث مسئول محیط زیست در ولایت غور به ارتباط وظیفه که دارم شما همشریان گرامی را فرا میخوانم تا برای خود تان محیط سالم زیست را آماده سازید محیط سبز .گوارا وزیبنده زیستن..بهار از راه فرا میرسد وشمارا به استقبال سبز می طلبد تامحیط تان سبز وهوای تان گوارا و وصحت تان کامل باشد. این آرزو وقتی تحقق می پذیرد که خود تان جهان ومحیط ماحول را به نفع خود تغییر دهید وبه همین منظور من شمارا به ایجاد محیط سبز برای زیستن آبرو مندانه فرا میخوانم وامید وارم با ایجابت سبز همشریان مواجه شود..

دوستان عزیز !مردم وانسانها از محیط ما حول خود رنگ میگیرند و نمای محیط زیست در چهره انسانهای ساکن در شهر وده نمایان است.بیائید قضاوت کنید اگر محیط همچنان غبار آلود وخاکستری باشد چهرۀ ساکنان آن چیزی دیگری خواهد بود؟ هر گز نه.مرد مانیکه از بیرون میایند مارا انسانها قرن حجر فکر میگنند چون محیط ما محیط خاکستری وسنگی است. نه باغی نه راغی ونه چمنی ونه مرغزاری آخر در چنین محیطی انسانها از چه لذت می برند وچه رنگی خواهند گرفت. چشمها زباله هارا می بنید وگوش صدای مظلومیت ومحرومیت را میشوند وهر لحظه رایحه بد تفاله ها وزباله ها به مشام میرسد. شما شهر تان را از نوع کدام شهر های دنیا حساب میکنید؟بیائید با ساختن باغ وچمن بلبلان خوشخوان را به محیط خویش فرا خوانیم تا با شنیدن نغمه های دلنشین شان گوش های ما نوازش یابد، بیائید محیط را با غرس نهال ها وگل رنگین وعطر آمیز سازیم تا چشم ومشام ما از شر دیدن وبوئیدن زباله ها وتفاله ها در امان باشد وبدن ما قبل از مریضی صحت خود را باز یابد این آرزو ها وقتی تحقق میابد که ما با فرا خوان نهال شانی سال نو از ته دل لبیک بگویئم واول محیط خانه وحویلی وبعد شهر را سر سبز نمائیم. بنده من حیث مسئول محیط زیست شما همشریان گرامی را به کار های ذیل فرا میخوانم.

1- هر فرد مکلف است بین حویلی خودرابا غرس گل بوته ونهال های زینیتی وکورت حبوبات مزین سازد.

2- هر شهر وند من حیث مسئولیت فردی واجتماعی باید ده نهال مثمر وغیر مثمر در اطراف حویلی ویا شهر غرس واز رشد ونموی آن مواظبت کند.

3- هر شهر وند شهر چغچران باید با استفاده از سنگ وسمنت محیط گشت وگذار را دربین خانه ها آسان ساخته از خاکباد وغبار زیاد جلو گیر ینماید.نام شهر شما با نکبت وبیچارگی گره خورده وهیج کسی جزء شما این غبار محرومیت ولکه مظلومیت را از چهره شهر ومردم دور کرده نمیتواند.

4- از مسئولین معارف تقاضا بعمل میاید تا از شهر ها تخم چمن انتقال داد ساحات مکاتب را با بذر تخم چمن وآبیاری مر تب سبز سازند واین ساحات را با غرس گل های مرسل بیشتر مقبول نگهدارند.بلی این کار اسان است کار یک روز شاگردان واستفاده نه ماه سال از سبزی وطراوت حیات بخش.

5- از آمریت ورزش نیز تقاضا میشود تا تمام جوانان را به کمک بطلبد تا ساحه بازی های ورزشکاران را سر سبز سازد این کار با بذر تخم چمن در ساحه میدان و رزشی وغرس نهال در اطراف این میدانها میتواند میدان را دایمی وسر سبز بسازند.یک همت ویک جرأت کار دارد که تا خال نشده ریاست المپیک نمی اید محیط را سبز سازد شما به این منظور در خواست بودجه وکمک کنید.

در آخر از همه جوانان وشهر وندان عزیز تقاضا میشود تا یک روز در پروسه جوی کاری سهم گرفته آب را از پوزه لچ وکاسی وکندیوال طوری دایمی در شهر ومؤسسات دولتی جاری سازند تا محیط همچنان سبز وشاداب باشد. انچه را حضور شما عرض نمودم کار دشواری نیست واین کار از خود شماست وانچه را شما انجام میدهید برای خود وفرزندان خود انجام داده اید وانتظار هم نداشته باشید که دست از غیب بیاید واین خدمت را بکند.شاید بعضی دوستان بگویند این کار ها بودجه میخواهد اول کوشش شود کار صورت گیرو ولوازم مورد ضرورت نیز از طریق ریاست های مختلف چون فوائد عامه ،انکشاف دهات ،حفظ ومراقبت شاروالی، ریاست محیط زیست ،مقام ولایت وحتی معارف وزراعت همه با هم میتوانند تمام نیاز هارا بر آورده سازند تا دست جوانان برای کار کردن باز باشد.بخاطر مشوره روی بر نامه های فوق در وازۀ ریاست محیط زیست بروی همه شما باز است امید با مشوره وتفاهم بتوانیم بر مشکلات فائق آئیم  وچهرۀ شهر را تغییر دهیم با این سیما وچهره کسی مارا تحویل نمیگیرد هر کس شهر مارا به بیند به سلیقه همت و تمدن گرائی ما پی می برد .امید ما بعد ازین به نظر مردم خیلی عقب گرا ومحروم نباشیم.آمین…