آرشیف

2014-12-28

محمداسحاق فایز

فــــــریاد آهـــــن

 
بسمه تعالی
 بر روی رزاق مامون، نویسنده و ژورنالیست ،  شام سه شنبه  مزدوران بیگانه تیزاب پاشیدند تا مگر چشمان روشن را از او بگیرند. این سروده  به همین مناسب به او اهدا میشود:
 
 
 تیزاب، از ذهن شب پر است
وحشت در مذاب نیت های شوم موج می زند
و دیده گان روشن
رگه های تاریک شب را نفرین می کنند.
 
ارکجای جاده های شب بر می خیزید
                                                        پتیاره گان خاک!

فریاد آهن ….(1)
با اسید پایان نمی پذیرد
و تاریخ زباله های حادثه را خاکستر می کند
چشمه های روشنایی می مانند
تا خورشید زنده است
تا شعور ظلمات را بگردانند
                                               به روشنایی
و خدا حقیقت را برتر آفریده است
نیل از "رد پای فرعون" پر است…(2)
وفرعون های وطنی را با تسخر می خواند:
"هزار ننگ بر دامن
دست ها تا شانه
                             در خون
شرمی ازاین بالا نیافریدند"
 
زنده گی جاریست
کوچه های خلقت از عقل سبز آدمی روشنی می گیرند
و دلقگانی که آستان بوس اند
روزی بر حلقه های آویزان بر گوشها شان
تعفن حضور خویشتنانشان را
                                                 خجلت می بخشند
همانند زنجیره های غلامی  شان.
 
آی وخشور پیام گستر استوار
دیوار اسید
چون "دیوار خجالت" فرومی ریزد…(3)
                                                 بر خاک
و مرز ی نخواهد ماند میان دست های مان
تا تابوت فرعون هارا برگورستان نفرت بسپاریم.
 
من دست های تو ام
من چشمهای روشن تو ام
من فریاد آهن تو ام
من طلایه وارت می جویم
در خانه ای که ما راست
در خانه ای که دریچه اش بخورشید باز میشود
خامه ات را به دیوان های شعور پیوندیست
تا نفرین نامة عصر مان را بنویسم:
"دشمنان شبیم
دشمنان تاریکی و ذلتیم
سنگواره نیستیم تا خون تحجردر رگان  اندیشه بدیهم
ما ازده خوان های ظلمات گذشته ایم
تا بر تارک ننگین پتیاره گان زمین
                                            پر از سیاهی
مهر بطلان سرخی بزنیم"
 
29 جدی 1389
کابل

اشاراه ها:
———
(1)- تعبیریست از رزاق مامون
(2)- نام کتابیست از رزاق مامون
(3)-  دیوار برلین در تاریخ  به دیوار خجالت مشهور است  که پس از فروپاشی اتحادشوروی وقت و وحدت دو المان از میان برداشته شد.