آرشیف

2016-5-3

محمد دین محبت انوری

فــــــرشـتــه زمیـنی

 

فرشته زمینی

روزی برای گرفتن پاسپورت به کابل رفته بودم.درصحن حویلی ریاست پاسپورت ریس آن اداره با مردم صحبت میکرد. ضمن معلومات در مورد تهیه اسناد وحل مشکلات برای مردم با روحیه نیک جانبه رهنمای کرده وبا ایشان همکاری عملی خودرا نشان میداد. وقتیکه او صحبت میکرد کارمندانش عرایض واسناد مردم را جمع آوری میکردند وکار جریان داشت او درجریان صحبت هایش از سرگذشت ریاست پاسپورت میگفت بعضی ها از دوبی وجاهای دیگر برایم تحفه می آورند ومیگویند جناب رئیس صاحب این تحفه را برای شما آوردیم اما من برای شان میگویم که چرا برای من از من غریب تر ومسکین تر کسی را پیدا نکردید تحفه های شانرا پس میدهم ومیگویم بروید در شهر کساینکه به نام خدا گدای میکنند ومهتاج هستند برای آنها بدهید براستی حرفهایش سرشار از صداقت وراستی بود ومورد توجه مردم قرار میگرفت او گرویده خدمت صادقانه به مردم بود واز صداقت وپاکی اش افتخار میکرد وهمین افتخار ونام نیک برایش یک سرمایه بود. او جز دلی پاک دیگر سرمایه ازین دولت فاسد نبرده بود. افسر شجاع ونیکو سرشت تابحال به  وعده اش که برای خدا مردم ووطن داده بود پابند مانده بود. اما به گفته خودش حالا صداقت ارزش ندارد. همچنان درجریان حرف هایش برای مردم وعده داد که در مدت نیم ساعت همه اسناد شمارا خلاص میکنم. اما من بادیدن حجم اسناد باور نمیکردم ولی وقتی کار شروع شد خودش در بیرون از شعبه داخل حویلی سر یک میز چوبی عادی نشسته بود وبراستی در مدت نیم ساعت همه کارهای مراجعین را خلاص کرد وگفت کسانیکه امروز اسناد خودرا تکمیل کرده وبه ما تسلیم داده اند بروز دوشبنه آینده پاسپورت های شانرا برای شان میدهیم. (همان روز پنج شنبه بود)بعدزا ختم صحبت او من منتظر بودم که چه وقت نام مرا میخوانند لیکن چند دقیقه نگذشته بود که نام مرا خواند. رفتم به گروپ مربوطه گفت امروز ساعت 2بجه بیا پاسپورت شما چاپ میشود. اگرنشد روزشنبه حتمی است. چون راه من دور بود گفتم روز شنبه میایم روز شنبه رفتم وپاسپورت خودرا گرفتم.  وقتی کارمند دیتا خودرا دید نشان میداد که پاسپورت ساعت دو بجه روز پنجشنبه چاپ شده بود.
در ریاست پاسپورت یک نظم خاص بر قرارشده وهرکس به نوبت خود میرود کارش بدون مشکل ومعطلی اجرا میشود. در اداره هیچ واسطه و رشوت وجود ندارد. برخورد کارمندانش با مردم خیلی نیک وانسانی بوده برای هرمشکل راه حل پیدا میکنند.خود ریس پاسپورت افسر نیکو،پرتلاش،صادق،فداکار ودلسوز است او ریاست پاسپورت را از فساد پاک کرده ویک اداره کاملا قانونی وخدمت گذار مردم ساخته است.
هرجا از خوبی  وپرهیز گاری این مرد قصه میشود واز هرکس که پرسان میکردم میگفت که آدم بسیار خوب وکارکن است وبراستی برای مردم خدمت میکند وقانون را تطبیق میکند.مردم از ته دل از وی راضی بودند. خدمات وصداقت وپاکی وی را به چشم قدر می بینند. هرچند زندگی در گذر است ولی خدمت صادقانه وبی آلایش این مرد در قلب وذهن مردم باقی خواهد ماند ودرتاریخ همه شاهد آن هستند که در حکومت که فساد وبی قانونی از در ودیوارش سرریز شده او تاهنوز متین به عزم ومومین به نفس باقی مانده و وجدان خودرا درراه  خدمت به مردم وخاک آسوده نگهداشته است.
این مرد در دولت فعلی فرشته زمینی است ای کاش همچو اشخاص نیک وصادق دیگر هم وجود میباشد که مردم ازرنج ودرد فساد رهای میافتند وعدالت در حکومت برقرار میشد.من به حیث یک مشتری چشم دید خودرا بیان کردم وخیلی ازکارکرد این مرد استثنای مردم رضایت داشتند نام او از نیکوی سر زبانها بود هرکس از وی به خوبی یاد میکردمن برای این افسر صادق خدمت گذار وپاک سرشت موفقیت بیشتر میخواهم وپایداری درکارش را استدعا میکنم طول عمر وصحت کامل برایش از خداوند آرزو دارم واز حکومت میخواهم که اورا تشویق کند واگر خار چشم شان نیست اورا رشد دهد ومنصب وچوکی بلندتری برایش بدهند تا بتواند بیشتر برای مردم رنجدیده ومظلوم خدمت کند.
 

پایان
کابل
حمل 1395