آرشیف

2015-1-14

محمد هاشم علم

فــــــراغـــت دانشجويان ولايت غـــــور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات

786
 
ليل 26/10/1390 روز دوشنبه دانشجويان دانشگاه ادبيات هرات فراغت شان را باحضور داشت نماينده مقام ولايت رئيس اصلاحات اداري رئيس حقوق بشراستادا ن دانشگاه وديگر از روئسائي ادارات دولتي وخانوانواده هاي محصلان در تالار بين الملي شمس القمرتجليل نمودن وازطرف رياست دانشگاه هرات برائي 52 تن از بخش ديپارتمنت دري تصديق نامه دريافت كردن 7 تن از ولايت غور بودن و دوتن از ولسوالي تيوره حيات الله " علم " كه تصهيلات ابتدائي خود را از ليسه مركز تيوره وليسه سلطان علاوالدين غوري از صنف دوازدهم فارغ گرديده وبعداز سپري نمودن كانكور وارد دانشگاه ادبيات ولايت هرات شد ودر سال 1390 از دانشگاه ادبيات هرات فارغ گرديده اند.
 
ارسالي محمد هاشم " علم "
 از ولايت هرات

فراغت دانشجويان ولايت غور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات
 
فراغت دانشجويان ولايت غور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات
 
فراغت دانشجويان ولايت غور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات
 
فراغت دانشجويان ولايت غور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات
 
فراغت دانشجويان ولايت غور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات
 
فراغت دانشجويان ولايت غور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات
 
فراغت دانشجويان ولايت غور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات
 
فراغت دانشجويان ولايت غور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات
 
فراغت دانشجويان ولايت غور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات
 
فراغت دانشجويان ولايت غور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات
 
فراغت دانشجويان ولايت غور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات
 
فراغت دانشجويان ولايت غور از دانشگاه ادبيات ولايت هرات