آرشیف

2020-8-23

دوکتور ص. سعیدي

فـــــراخـــــوان

فراخوان براى کار بلادرنګ مشترک ضرورت بلاتأخير ماست. اما 
دقيقاً درهمين چوکات فراخوان من تأکيد دارم که مطالبه و انتظار اجماع از استابلشمنت پاکستان و ايران براى آوردن صلح باعزت و استقرار در افغانستان و منطقه فهم غير دقيق و زمان ثابت کرده و خواهد کرد که راه خطاء است. استابلشمنت پاکستان و ايران در قضيهء صلح و استقرار افغانستان طرف قضيه با اهداف مشروع اند و طرف قضيه اجماع خير نمى کند، نه کرده و نه خواهد کرد.  ايشان  طرف قضيه بودند و هستند و تلاش براى کسب اجماع شان در عمل خطاء است. 
طرف قضيه توافق نه خواهد کرد که به کشور ما صلح با عزت  و استقرار قايم شود. 
در نتيجهءچنين توقع و اميد  صلح پاکستانى صلح جى اچ کيو، مرمى و راکت ريختن به مناطق بين افغانستان و پاکستان امروز است تا مردم را از آن مناطق فرارى، به  کشيدن سرحدات پاکستانى در داخل خاک افغان و با جزيه ګرفتن از امريکا،  عزت ما را به معامله ګرفته  و حاکميت افغانى را در مورد به سکوت وادار بسازند و ساخته اند. 
دوم اګر در افغانستان صلح  راستين و استقرار تحقق يابد، اين سرنوشت سالانه 66 مليارد دالر مصارف در افغانستان چه ميشود؟مصارف مادى ومعنوى شده ثمر و حاصل  ميخواهيد. نمى ګذارند اين مصارف به هدر بروند؟ 
مسابقات و اختلافات ايران و امريکا و متحدين اش، اختلافات روسيه و امريکا، اختلافات و برنامه هاى اقتصادى امريکا در منطقه و مانع به نام کشور چين چطور ميشود؟ مسئله مصروف سازى ترور و دهشت در ميدان دورتر از مراکز تيل سعودى و …  چطور شود؟ خروج بن لادن از سعودى، رفتن به سودان و استقامت دادنش به پاکستان و افغانستان تصادفى نبود. 
لذا فراخوان ما ضرور و من و شما ضرورت اين فراخوان و بيدار شدن از خواب را حتمى ميدانيم. ضرور ميدانيم که ما همه افغان و تجارت قوم و زبان برنامهء دشمنان ماست. بر ماست تا دير نه شده، متحد شويم که در مورد ما بدون ماتصميم نه ګيرند، که ميګيرند اما در فرخوان بايد روشن شودکه استابلشمنت پاکستان و ايران طرف است و طرف همينکه دست از شرارت بردارد و اين تضمين و نظارت جهانى به صورت جدى شود، کافى است. 
و ها آدرس تمام مدارس، مکتب، شفاخانه، تمرين ګاه تروريستان، تيلفون، نمبر پليت موتر و … را با دادن فرصت براى به تضمينات جهان  با سفر و حتى بدون سفر به پاکستان و ايران  با دادن امکانات  در ظرف دو ماه در اختيار ايشان هر کس  قرار داده ميتواند

يک ماه قبل از چينل فيسبوک طالبان برنامهء کشتن و بستن و ترور تحت  نام غازيان… را ميديديم که خود شان نشر ميکردند، در شهر پاکستان باهلهله و جوش و خروش و مسلحانه بحث جريان داشت. اين مبٙلِغ طالب به نام جنرال مبين و يا … از قوت طالب و عظمت کارنامه هاى شان، در توانايى کشتن و سربريدن نمايش ميداد، از سر بريدن کنيز به ګناه اندک و با روايت نامعلوم بحث داشت که هدف از نشرهم همين نشان دادن قوت شان  بود. اما من چيزى ديګر ديدم که اين مبٙلِغ به ګمان اغلب آنرا نمى ديد و يا ديده نمى توانست. و آن حضور نظاميان ويونفورم نظامى نظاميان پاکستان درين نمايش تحت عنوان غازيان … با لوحهء بس عظيم در عقب آن. بلى هر افغان خواهش خروج نيروهاى خارجى را دارد. چيزيکه طالب شعار ميدهد. بلى ما مسلمان و حاکميت اسلامى ميخواهيم، چيزيکه طالب شعار ميدهد. اما طالب نمى ګويد کدام تعبير از احکام اسلام؟ طالب روشن نه ساخته به قدرت سياسى از طريق چه رسيدن ميخواهد؟ طالب و جهان و امريکا روشن نه کرده که فعاليت هاى مليشه هاى پاکستانى و ايرانى را در افغانستان کى مانع خواهد شد؟ اين و دهها سوال بى جواب.  
لذا بحث من بحث سازنده و استقامت دهنده است تا سى ډى هاى خط خورده را که صرف تکرار تکرار عين مطالب در ميديا از دهن مبصران و سياسيون  قلقله ميشود، و ميشنويم  تغير داد. ورنه به خطاء رفته ايم. 
در سياست خير و خيرات نيست و براى ما افغانان کس کمک و خيرات نمى دهد و نه داده اند. ما تفنګ ديګران به شانه کرده و جنګ دنيا را در خط اول ضد ترور و دهشت ميجنګيم  و قربانى ميدهيم. آب، هوا، فضاء، کشور و سرزمين مان رايګان در خدمت شان است. ايشان براى جزيزهء کوچک  ګوانتاناما ميليونها  دالر کرايه ميدهند. 
به لحاظ خدا به حال بيايد، جايګاه و قربانى خود را قدر کنيد، متحد و قوت شويد تا با قوت به هم ګپ ما را، طرح ما   را قبل از نقل ماندن به هر کس و ناکس با قوت خود به ګوش نابخردان  مسلط بر اوضاع هم  برسانيم؟. منطق سخن را به ګوش هر هموطن برسانيم. هر روز ستارهء علم و فرهنګ ما را ميکشند و شهيد ميکنند و اين به شهادت داکتر أيازى ختم نمى شود، اين پروسه ادامه دارد و سليمان لايق ګذشته از ګذشته اش به خاطر سياست ضد پاکستانى کشته، عليه وى انتحارى و بلاخره وفات کرد. اين تراژيدى ادامه دارد و ما به فراخوانى و کار متحد و دسته جمعى همين امروز و بلاتأخير ضرورت داريم. 
هريک از ما بايد فراخوان بدهد و ميدهيم. 
براى معلومات شما  کميسيون صلح شوراى همبستګى مهاجران افغان که هماهنګ کنندهء 110 سازمان و کلکتيف افغانى است فراخوان خويش را  در مراحل آخر  تسويد خويش تنظيم کرده  که به نشر خواهد رسيد. ما براى  کار مشترک کتله ها  و شخصيت هاى ملى و  بيدار ملت افغان ضرورت داريم.
 ما به کار مشترک وسيع ضرورت داريم تا کشور و ملت خود را نجات دهيم. 
و من الله التوفيق 
داکتر صلاح الدين سعيدى 
00447886474638