آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

فــــریـــاد قـلـــم

در مــحضر جـام ما, فـریاد قــلم باشــــــــــد
هـر گوشه نصیحت ها, زســتاد قــلم باشـــد
 
گــر حــرف دل مـردم , از خــامه بــرون آیـــد
مـحبـــوب هـــمه دلها , افـــراد قــــلم باشـــــد
 
ســـوگنـــد کنـد رحـمـن , بر خاـمه و تقریـرش
یکــــ ســوره ی قــــرآنی , بـر یـاد قـــلم باشـد
 
انـد یـشـــه ی شد پــیدا ,هــر جا که قــلم آمـــد
آبـــــــادی مـلـــت هـــا , زآبــاد قــلم بــاشـــــد
 
حـق گوید و در جنگست , با ظلمت و تاریکی
خــوشـــبختی و بهـــروزی ,ارشـاد قلــم باشد
 
در کشــف و بــیان حــق , بیمی نکنـــد از کس
آزاده و بـــــی پــــروا ,  اســـناد قــــلم باشــــد
 
در پــیـــش قلــم خم شد ,  شمشیــر و شکوه او
تســــلیم اصالـــتـــها, شــــمشاد قـــلم باشــــــد
 
مـــلــت هــمه آزاده , در گــیتی اگــــر باشــــــد
از گــویـــش بــــی قیــــــد و , آزاد قلــم باشـــــد
 
رنجیـــده که شــد شــاعــر, لابد که برنجــــاند
چــون جرحــه ی لا یرقـا, فــولاد قلــم باشــــد
 
وآن را کــه به انـواعـــی, ابهـام همیــگویــد
او اهـــل قــلـــم نــی بل , شیــاد قلــم باشـــــد
 
گر باز همان(آش)است, وان(کاسه)ی پوسیده
دردا کــه به ناکـامـــی , بنیــــــاد قلــم باشـــد
 
بـرچســپ و بد اندیشــی , توهین و بد آموزی
بـــر کافـــه ی ملـــت هــا , بیداد قلــم باشـــد
 
آنکــــس که نمــی بینـد این زیب و فر ما را
حـاضــر بــه جــواب او, (دهـزاد) قـلم باشــد