آرشیف

2014-12-27

غلام ربانی هدفمند

فــــرزنـــــــــد ناخلف و متعصب

فرزنـد ناخلف و متعصب

 

عبور سرک غور- هرات از مسیر شمال دریای هریرود، دارای مزایای ذیل است :
1- شامل پلان پنجسالۀ رییس جمهور داوودخان بوده.

2- اهمیت توریستی درّۀ بیدان نباید فراموش شود ، زیرا مرکز امپراطوری غوری ها (فیروزکوه ) همین درّۀ بیدان بوده و همچنان منار سر به فلک کشیده جام به عنوان اثری از آثار دورۀ امپراطوری غوری ها پای هر توریستی را به اینجا می کشاند که به سرمایۀ ملی کشور کمک بسیاری خواهد کرد .

3- عبور سرک غور- هرات از شمال دریای هریرودهزینۀ کمتر بر می دارد.

4- راۀ غور – هرات از شمال دریای هریرود در چهار فصل سال ، باز است.

5- راه غور – هرات از طریق شمال دریای هریرود آبادانی بوده و امنیت عابرین تأمین است .

6- سرک ، از هرات – بند سلمه خواسته و نخواسته کار می شود که در مسیر غور- هرات از طریق شمال دریای هریرود واقع است و باز هم هزینه را به مراتب کمتر می سازد .

7- طبیعت زیبا و دلکش درّۀ بیدان شمال دریای هریرود نیز قابل مسامحه نیست.

8- مردم که در مسیر زنده گی می کنند ؛ حق دارند که مانند سایرین از سهولت ها مستفید شوند.

9- مردم که در این مسیر قرار داند ، هیچ گاۀ به خود این اجازه را نداده که به خاطر عبور سرک غور – هرات از طریق مانع ساختن سرک ولسوالی های دیگر ولایت غور شوند و مسایل بسیاری دیگر .

باز هم دست اصحاب پیام شهروند به آستین تاریخ کهن فیروزکوه می شود ، با بیهوده گفتن عبور سرک غور- هرات از طریق شمال دریا؛ رییس جمهور داوود خان، مسؤلین مربوطۀ حکومت مرکزی، مردم با شهامت ولایت غور، کمیتۀ انکشافی ادارۀ محلی ولایت غور را از رأس تا قاعده، جاهل خطاب می کند، در حالیکه آقای زیرک مدیر مسؤل پیام شهروند به عنوان مشارو مقام ولایت غور ایفای وظیفه می کند و تصمیم مسؤلین بلند پایۀ خود را یک مسئلۀ جاهلانه و به دور از منطق می خواند و به عنوان فرزند ناخلف و متعصبِ بازمانده گان غوری ها، ارزش های نهفتۀ مرکز امپراطوری غوری ها (فیروزکوه) را بیهوده و عنوان می کند. امید وارم مسؤلین امور از تصمیم گیری های خود، قاطعانه پشتبانی کنند و به دهنِ متعصبین که حکومت عبدالله هیواد را به چالش کشیدند، شالته بزند.