آرشیف

2015-1-23

احمد محمود امپراطور

فــــردا بيا فـــردا بيـا‏

مسدس

خورشيـــــدِ بي همتــا بيا
مـــــــــاهِ جهــــــان آرا بيا 
جــــامِ  مـــي و مينـــا بيا 
اي شـــــوخ بي پـــروا بيا
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

آتــــش بجانـــم مي کني 
نــــا مهـــربانــم مي کني 
تــــاکي زيانـــم مي کني
اينجــــــا خزانـم مي کني
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

در عشق باشـد ريشه ام
ميـــــلِ دلِ و انــديشه ام
ديـــگر مــــزن با تيشه ام
دلـــــدار عاشق پيشه ام
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

بي تـــــو بگنــــج اعتکاف
در گوشه هاي کـــوهِ قاف
از عهـــــد و پيمانت ملاف
اي از همـــــــه در انصراف
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

دردِ مــــــــرا باشي شفا
زيبـــــــاييء مُلـــک خـدا
لبخنـــــــد تــــو آبِ بقـــا
اي ابتــــــدا، اي انتــــــها
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

نبُوَد مــــــــرا آســـايشم
صد حيـــف از پيـــدايشم
داغـــي جـــگر آرايـــشم
دل رفت از گنجــــــايشم
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

شمــــــعِ من و پروانه ام
هم ساقـــي و ميخانه ام 
شهــرت دهي افسانه ام
بي تــــو ز خود بيــگانه ام
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

خــــاک رهت باشـد وطن
ســــروِ ســــرافـرازِ چمن
شيرين ادا، شيرين سخن
يـــــارِ دل افـــــــروزِ کهن
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

بر خيـــز و ده بر من جواب
شـــور سپنـــــد و التهاب
آخــر شـــوي روزي مجاب
نوشــــم ز لبهـايت شراب
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

ديوانـــــــه اي رويت شوم
افسانــــه اي خويت شوم
استــــــاده پهـلويت شوم
قربــــان جـــــادويت شوم
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

لعـــــلِ بدخشـــانم تويي
برگشتــــــه مژگانم تويي
يـــارم تويي جــــانم تويي
بـــــاغ و بهــــــارانم تويي
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

در عشق تــــو دارم يقين
نــــازک بدن زهــره جبين
آرامشــــي قـلب حـــزين
کــــــــوهِ ادب، دُر ثميـــن
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

بوي تو ميـــــــــارد نسيم
از کشــــــــــور شاه نعيم
حـــال دلــــم باشد وخيم
آي و مکن مـــــــــا را يتيم
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا
——————

دارد حضـــورت مستــحب
شيرينــي شهـــد و رطب
محمـــود ميگيـــرد لقــب
پيغمبـــــــرِ شهـــــر ادب
امـــــروز رفتـــي از بـــرم
فــــــــردا بيا فـــــــردا بيا

—————————-
پنجشنبه 25 جدي 1393 هجري آفتابي
که برابر ميشود به 15 جنوري 2015 ميلادي
ســـــــــــرودم
احمد محمود امپراطور