X

آرشیف

فـــرا رســـيدن بـــار
 

اكنون كه بيش ازدوروز  به آمدن بهار وآغاز سال جديد نمانده است مردم دراكثر كشورها بخاطــر آـــدن بـــهار وشروع سال جديد آمادگي هاي را به پيش واز از حلول  سال  نو گرفته اند كه دراين ميان كشـور همســــــايـــه ماجمهوري اسلامي ايران كه درحقيقت تجليل از عــيد نوروزدراين كــشور قدامــت چــند هزارســاله را دارد كــه برميگردد به زمان زرتُشت بنيان گزار آئين زرتشتي درفارس قديم نــسبت به ديگر كــشورها آمــدن ســال نــوي خورشيدي را با پرشكوه ترين وجه آن برگزار ميكنند حتي قبل از فرارسيدن  سال  جديد مردم اين كشور آمـادگي هاي زيادي را بخاطري پذيرايي از دوستان ونزديكان خود وبخاطري بيرون شدن به صحرا وديدن منـاظر طبيعي ميگيرند ودراولين روز هاي سال كوشش ميكنند كه لحظات خوشي را دركنار فاميل ودوستان خود آن هم بـيرون ازدفتر خانه سپري نمايند وتماما خستگي هاي را كه درجريان سال گذشته به آن روبــرو شــده اند از خــود دور كنند وصفحه جديد را درزندگي آينده خود واز كنند ودولت هم مكلفيت دارد كه به اين خاســت مــردم لــبيك گفــته وروز هاي اولين سال را روز هــاي تعــطيلي عــمومي نام نـهاده اسـت واز طرف ديـگر مجــبور ومــكلف اســت كــه امنيت مردم را هم دراين روز ها تامين نمايد وتمام سعي وتلاش خود را بخـرچ دهـد كـه كـدام حادثـه اتــفاق نيافتد.همين طوردركشور تاجكستان وبرخي كشورهاي آسياي ميانه ازحلول ســال نو تجــليل بعــمل مــياورند كـه افغانستان هم يكي از كشور هاي است كه حلول سال نوي خورشيدي را جشن ميگيرد وحتي روز اول سال جديـد خورشيدي را بنام روز دهقان تعطيلي عمومي نام نهاده است .ومردم افغانستان هم روزهــاي اولـين ســال نــوي خورشيدي را با بيرون شدن ازخانه ها ورفتن بخانه هاي دوستان ؛بيرون شدن بصحرا ها وتبريك شادباش گفتن با همديگر اين روز ها را تجليل ميكنند ولي آنچه كه درخور اهميت است وهمگان را بخود مجـذوب ساخته بلــند كردن علم حضرت علي كرم الله وجهه خليفه چهارم اسلام ؛داماد پيغمبر اكرم(ص)وجشن ميله گل سرخ ميباشــد كه همه ساله درولايت باستاني بلخ شهر مزار شريف با شركت هزاران هزار نفر ازسراسري كــشور وازكشــور هاي ديگر بخاطر اين هدف گرد هم ميايند.وبا اولين طـلوع خورشــيد در روز اول ســال هــمراه با ســخن رانــي يكتعداد ازمقامات دولتي ؛دانشمندان ورهبران مذهبي وبا شعار الله اكبر علم ياد شده را كه  پارچه هاي با رنــگ هاي سرخ؛سفيد وسبز پوشانيده شده است بدست اشخاص مخصوص كه عهده دار علم بردار زيــارت علي كــرم الله وجهه ميباشند  با پوشيدن لباس هاي بخصوص برافراشته ميشود كــه با شــورو شــوق وهلــهله حاضــرين همراه ميباشد ودراين ايام چيزيكه همگان را جلب توجه مي نمايد روييدن گُل سُرخ  دراطراف زيارت هســت كـه تمام زمين اطراف زيارت پوشيده از گُل سُرخ است ومدت زمان ماندن اين گُل ها هم  ا نــدك اســت بــعدا ازبيــن ميروند .بهر حالت از روز اول سال نوي خورشيدي در سراسر ولايات بنام جشن دهقان تجليل بعــمل ميايد وبــه غرص كردن نهال توسط مسئولين دولتي ؛نمايش دادن حيوانات توسط مردم وگرد هم آمدن مــردم در يــك جــاي مشخص از اين روز تجليل ميشود اين رسم از قديم الايام سلسله به سلسله تا امروزه باقي مانده كه سنت ديرينه مردم اين سرزمين بشمار ميرود وامثال روز نو روز روز هــاي ديــگري هم هســت درتاريــخ ايــن كــشور كـــه درحقيقت تجليل كردن از آن مارا به گذشته گان مان ارتباط ميدهد وباعث اين ميشود كه درراسـتاي حفظ هويــتمـــلي خـــود بيـــش ازهـــرزمـــان ديـــگر كـــوشـــا باشــــيم  .

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.