آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

فــرزانه هـای غـوری

این شهامت و کسب موقف اعلی «مقام اول» را برای شما عزیزان هر یک عبدالقاسم جان و ذبیح الله جان از صمیم قلب تبریک میگویم شما که در سپری نمودن امتحان کانکور و رقابت آزاد و بدون زور و زر، واسطه و رشوت توانسته اید بلند ترین نمرات را در سطح کشور از آن خود نمایید واقعآ قابل افتخار ما هستید. شما واقعآ حماسه آفریده اید، شیر مادر حلال تان باد.
و همچنا از اعماق قلبم برای خواهران عزیز و نازنینم هر یک جمیله جان و نسیمه جان که در سطح و لایت غور نسبت به دیگر خواهران پیشتاز شده اند تبریک عرض میکنم و به تک تکی از دستهْ هزار نفری برادران و خواهران که برای اولین بار در بلند ترین دانشگاه های کشور با این کمیت راه یافته اند و مرزهای بسته را شکستانده اند از بار گاه خداوند پیروزی های مزید را  برای شان آرزو میبرم .
بلی هموطن عزیزم: اینست راه ما و اینست راه پیروزی ما و اینست سلاح و سنگری شکست ناپذیر ما علیه زور گویان وابسته به قوم وقبیله و مافیا ی زور و زر.
ضمن تشکر از تشویق پشتبانی و تقدیم هدایا و تحایف رهبری ولایت غور و انجنیر عبدالرحمن و اقوام غلمینی و همچنان استاد ملکزاده، استاد حیدری و دیگر عزیزان که از فرزندان ممتاز و پر تلاش و زحمتکش شان تقدیر بعمل آورده اند، میخواهم از همهْ هموطنان خویش تقاضا کنم که بیایید شهامت کنید در راه بلند بردن سطح دانش فرزندان تان این سرمایه های معنوی کشور سرمایه گذاری نمایید و از همه امکانات خویش بخاطر تامین امنیت و فعال سازی و رشد مکاتب سعی و تلاش کنید و این جوانان را که انشا الله بعد از چند سالی تقدیم به جامعه میشوند تنها نگذارید و زمینهْ رفتن شان به پوهنتون ها و امکانات بعدی را برای شان مهیا سازید تا خدای نا خواسته نشود که این جوانان بخاطر تهیدستی و نداشتن کرایهْ راه و …. از تحصیل باز بمانند که واقعآ حیف است و ضایعهْ بزرگ خواهد بود.
این چند کلمهْ ناچیز را به عنوان هدیه تقدیم آنعده از خواهران و  برادران عزیز غوری ام مینمایم که از خود شایستگی نشان داده اند و توانسته اند امتحان کانکور را به موفقیت سپری نمایند و نمرات خوب را بدست بیاورند و آرز و مینما یم که این تلاش و زحمتکشی شان را تا آخر ادامه بدهند.
 

فـرزانـه
 

فـــر ز ا نـه هـا ی غــو ر م تـا ج سـر م غــر و ر م
نـا ز م بـه هــمــت ِ تـا ن ا ز ا یـن د یـا ر د و ر م

د ر آ ز مــو ن کـا نکـو ر بـر تـر ز صـد هــز ا ر ی
صـد سـا ل ز ند ه بـا شـیـد مـر د ا ن بـا شـعــو ر م

ز یـبـد بـه کـا فـهْ غـو ر ا یـن شـو ر و شــا د مـا نی
مـیـمـو ن و هـم مبـا ر ک شـا د ی و هــم سـر و ر م

ر و شــن نـمــو د ه ر ا هـــم ا سـتــا د با د ر ا یـت
چـو ن پـیـر و هـم مـُد بر گـشـتـه چـر ا غ و نو ر م

بـیـد ا ر کـر د ه ا ز خـو ا ب آ هـنگـر ا ن و غـلـمـیـن
ا ین« کا و ه» ها ی هو شیا ر بیبا ک و سلـحـشو ر م

حسر ت مـبـر « سنـا تـو ر » پیکا ر من مد ا م ا ست
همچو« ضحا ک ما ر د وش» ا رما ن بری به گو ر م

منا ر « قـطـب و جـا م » ا م بـر ا سـمـا ن ز نـد سـر
ا نـد یــشـه ا م بـلـنـد ا ست ا ز کـو هـسـا ر سـو ر م

برقـله ها ی« با یا ن، فـیـر و ز ه کـو ه، چهـل ا بـد ا ل»
عـُـقـا ب و چـر خ و با ز م بـیـبا ک و هـم جـسـو ر م

ا نـد ر د یـا ر غـــر بــت ا ز شــو ق به تن نگُـُـنجم
مـمـتـا ز و سـر فـر ا ز ا نـد، خـو ا هــر ا ن غــیـو ر م

ا ین لا لـه هـا ی«غـو ر ی» یکـبـا ره سر کـشـیـد ه
گــو یــیـد بـهـا ر مـبـا ر ک بـر مـر د م صـبـو ر م

عبد ا لغفو ر « غو ر ی»
کشو ر هلند
۷/۳/۲۰۱۳