آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

فــارسـی: زبـان فــرهـنـــگ و ادب!

 

 
فــر هـنـگـیـــان گــرانـقــــدر!
نـمیــدانـم هـمــهً مـا آگــا هـیــم یــا نـه از ایـنـکــه قــرار تـصـمـیــم و فـیـصـلـهً " یـونـســکو"، از ســال 2000 مـیــلادی بـدیـن ســو، روز 21 فـبــروری، روز "زبـان مـلــی" تـعـیـن شــده اسـت. در کشـور هـــای کـه زبـان و فــرهـنـگ شــان را احـتــرام مـیـــدارنـد؛ دریـن روز مـحــافـل ادبـی – فـــرهـنـگـی تـرتـیـب مـیــدهـنــد و حـتـــا در ســطـح رسـمـی ( دولـتـی) ازیـن روز یـاد و بـود بـه عـمـل می آورنـد. مـنِ بـیـچـــاره کـه فـــرزنـد فـــارسـی ام و او اسـت کـه مــرا تـغــذیـهً ادب و فــــرهـنـگ مـی دهــد، بـه افـتـخـــار یـادبـود ازیـن روز، چـنــد کـلـمــهً در پــائـیـن روی کــاغــذ آورده ام؛ از فـــرهـنـگـیـــان عــزیـزم تـوقــع دارم دشــنـــامَـم نـداده بــاشــنـــد.
 

  
فــارسـی – زبـان فــرهـنـــگ و ادب!
 
 
مـن مـسـلـمــان و زبـانم فـــارسی است
محمد(ص) رهبر روانم فـــارسی است
 
بس فـراوان فـخـر و عـزت اعـتـبــــــار
داده بـر شــاًن و مـقـامـم فـــارسی است
 
بســــا پـرورده اسـت عــارف و نـاطـق
آدمـِیِ را افـــتـخـــــــارم فـــارسی است
 
زمـــانی ســــرورِ عِـلـــم عــــالـمـی را
ولایـت بـوده ســــــالارم فـــارسی است
 
رقـیـبــش را نـبـوده در مـعـــــــــــارف
خـروشـان بوده احکـامـم فـــارسی است
 
بـه مـانـنـدِ سـیـمـــــــــــرغ پـرواز بـوده
فـضـــارا ســـاز و نـوا ام فـــارسی است
 
 
اهـریمـن روس انگلـیــس دارد حســرت
ز بـزم و نـظـم و وقـــارم فـــارسی است
 
هـزار افـسوس که عهــــدش پار کـردنـد
نـالـــه دارد حـــــال زارم فـــارسی است
 
کــرده ویـران عـزت و فـخـــر و مکـــان
انگلیس و روس به" دارم" فـــارسی است
 
بـنــامـیــد ســــرزمـیــنـش "اوغانستـان"
زده خـنجـــــربـه روانـــم فـــارسی است
 
بگو نیسـت (لَندنَ )ت را این چنـیـن حـق
فـرسـتـد اهـن، اعـتـبــارم فـــارسی است
 
ادب فـرهـنـــگ کـلـیـــــدِ درب آن اسـت
به نا اهـل، درب قـفــلانـم فـــارسی است
 
پرستــش کــردنیـسـت فـــارسی چو مادر
اســاسِ عِـلــم سلطــــانـم  فـــارسی است
 
نـبــــــوغ وعـظــمــتِ فــــارسی بـدانـــد
کــس از اهـلِ ادیـبــــانـم  فـــارسی است
 
به چـاهـَش ریخـتـه اند "اوغان" تبـاران
نــداده تـن بـه اغــیــــارم فـــارسی است
 
قـَــد سَــــروَش رســا باشـــد هـمـیـشـــه
قـدامـت شـاه و شهکـارم فـــارسی است
 
بیـائیـم قـــدر فـرهـنـگ عـــزو تاجـش!
بـدانـیـم زان بنــا جـامَـم فـــارسی است
 
02/حوت/1390