آرشیف

2015-1-8

خدای رحیم شیرزاد

فـضـيـلـت روز جـمـعــــه

‍‌ ‍{بنام خالق كاينات}

الهــي بعثــتم بـا دوســتـان كــن
مرا ازخوف محشردر امـان كن

نـــــدارم طـاقـت نــار جـهـــــنـم
نصيب من بهشت جاويـدان كـن

روزجمعه، روزبسيارپرفضيلت وبابركتي است كه سيدالايام(نيكترين روزها)نام گذاشته اند،خداوند«ج» بركاتي را دراين روزگذاشته است كه در روزهاي ديگر ديده نميشود و به دليل جمع شدن اين همه بركات دراين روز اين روز را جمعه ناميده اند.روزجمعه روزعبادت وروز تجمع مسلمانان است وهمچنين خواندن نمازجمعه دراين روزفرض عين بوده ومنكر آن از دايره اسلام خارج است. حضرت محمد«ص»درموردفضيلت اين روز با بركت براي ما مسلمانان در چند حديثي ارشاد فرمودند: هيچ روزي آفتاب طلوع نكرده كه از روز جمعه بهترباشد چون دراين روز مبارك پدرانسانها حضرت بابا آدم«ع» را الله«ج» از گِل آفريد، در اين روز ايشان به بهشت آمده،درهمين روزبه خاطر مكر و فريب شيطان رانده شده از بهشت به دستورالله«ج» خارج شده وبه زمين ساكن شده وسرانجام پدرما درهمين روزمبارك از دنيا رحلت كردند، صوراول حضرت اسرافيل«ع» در همين روزخواهد بودكه باصداي آن همه زنده جانها وفات خواهند كرد،قيامت درهمين روزبرپاخواهد شدو نيزمومنين درجنت براي اولين بار ديدار الله«ج» را در روزجمعه نصيب خواهند شد.(راه بهترزيستن درپرتوآداب شرعي ) ارشاد فرمودند: خداوند«ج» درهر روزجمعه ششصدهزار از انسانهايكه مستحق عذاب آْتش جهنم شده اندبه بركت اين روزايشان راعفووبخشش ميكنند. ارشاد فرمودند:خوشابه حال كسانيكه درشب ويا روزجمعه از دنيا وفات ميكنند،چون مومنيكه دراين شب وروز رحلت كنداو را اجروپاداش صدشيهد داده ميشودونيزاين شخص ازفتنه عذاب قبربه بركت اين روزنجات داده ميشود.(مكاشفة القلوب).ارشادفرمودند:درروزهاي جمعه به من زياد درود بفرستديد، زيرا درودهاي شما دراين روزها به من عرضه ميشود وهرشخصيكه دراين روز بيشتربرمن درود بفرستد در روزقيامت آنشخص به من نزديكترخواهد بود.ارشادفرمودند:دراين روزجمعه ساعتي است كه هردعايي مسلمان درآن ساعت به نزدالله«ج»قبول ميشودولي اين ساعت تعين نشده است تا اينكه شخص مسلمان تمام ساعات اين روز رامتوجه به عبادت الله«ج»باشد. اّْْْم المومنين حضرت عايشه«رض» فرمودند:كسيكه بعد ازاداي نمازجمعه سوره هاي(الناس،الفلق،اخلاص) راهفت مرتبه بخواند،الله«ج»آنشخص راتا روزجمعه ديگرازتمام ضررها حفاظت ميكند.امام حنبل(رح)كه امام وبنيانگذارچارمين مذهب(مذهب حنبلي)ميباشند ميفرمايند:ماهمه عقيده داريم كه شب قدرافضلترازديگرشبها است امامن فكرميكنم شب جمعه ازشب قدر با افضلترباشددليل براينكه دراين شب معلم بشريت حضرت محمد مصطفي«ص» دررحم مادرجلوه افروزشدند و اين كرامت باعث اينقدر خيروبركت دراين شب و روزجمعه شده است كه حسابي ندارد.(خلاصة المسايل عقيده حنيفي)

ترتیب کننده : خدایرحیم " شیرزاد"‌