آرشیف

2015-1-18

خلیل الله عالم

فـســاد سیاســــی و اداری

لطف کنیدبرما تا که لطف الله باشم
 
ترک دین همیشه به فکردنیا باشم
 
درکنار شیطان ایستاد باشم
 
به فکر دروغ گوی به دنیا باشم
 
ازعملکرد خود روسوا ولی انتظار باشم
 
تلاش برای رسیدن به در بار باشم
 
خیلی زود وبی سرو صدا به گرده ملت سوار باشم
 

حرف از عدالت بزنم خود پیشوا باشم

نویسنده خلیل الله عالم