آرشیف

2014-12-12

الحاج محمد قاسیم علم

فغان بهاری

786

 بـهــــار آمـــــد و طـــنـــــــدارم خــــــــدا را

مـکـــش از ریـشــــه بـیـشـتــر بـوتـه هـارا

 

ز جـنــگــــل پــــاک شـد ایـن کـوهـســـارت

دیـگــــر لــــذت نـــــدارد ایـــــن بــهــــــارت

 

دیـگــــرســبـــزه بــه ایـن دامــــان نـرویــد

دیـگــــر یــــاران بــه مـیـلـه گــل نـبـــویـــد

 

بــه حـیـلـــه صـیـــد بــــازان پـیـشــــه تـــو

عـجـــب تـیـز اسـت بـه جـنـگـل تـیـشـه تــو

 

هـمــه خــاک وطـــن زیـــر و زبــــر شـــــد

دلــت خـــوش شــد بـتـو یـک باری خـر شـد

 

فـــروخـتـــی بـــــاز و آهـــوی وطــــــــن را

بـخـــــاک یـکـســـان نـمـودی تــو چـمـن را

 

ز ســیـــــلاب کـــــه در فـصـــل بــهـــــاران

فـغـــانــــم بـشـنـــویـــــد ای جـمـلـه یــاران

 

کـــه خــــاک و سـنــــگ مـــا بـــآب دریــــا

مـیـــان شـهــــر شـــــوری کــــرده بــر پـــا

 

هـمـیـــن مـیـــراث مــا بـــود ای عــزیــزان

کــه یـکـجــــا مـیــــــرود بــــا آب بـــــــاران

 

بــتــــو گـــویـــد بــــرفــتـــــم از کــنــــــارت

تـــو دانـــی بـعــد ازیـــن هــم کـــارو بـارت

 

اگـــر جــانـــم تـــرا از فـقـــر و نـنـک است

بـجــای بـیـــل چـــرا در دسـت دنــگ اســت

 

بـیــا بـنـشــــان نـــهــــالــــی درلــــب جــــو

گـلــی در خـانـــه بـنـشـــان و بـکـــن بـــــو

 

بـخـــاک خـــود یـقـیـــن شــــاداب بـــاشــی

اگـــــر زحـــمـت کـشـــی دانـــه بـپــاشـــی

 

محیط زیست و حفط از خاص و عام است

وظـیـفـه گــر بـود ایـن یــک کـــلام اســت

 

(عـلــــم) بـــا خـــاک خــــود دارد مـحـبـت

نــــــه آزروی ریــــا بـلـکــی صــــداقــــت