آرشیف

2015-1-24

رمضان فیاض

فعالیت هــــای ریاست حوزه فــرعـــی دریائی هریرود بالائی غور دربخش هایدرولوژی

بنام خداوند جان وخرد : 
درنخست مرور کوتاه می نمایم روی مبحث هایدرولوژی ورول آن در زندگی انسان ها در طی اعصار وقرون ، هایدرولوژی عبارت از علم مطالعه نحوه پیدایش آبهای موجود در کره زمین ودوران آب در طبیعت وتحولات آن در سطح و اقشارزمین واتموسفیر در سه حالت جامد ، مایع وبخار می باشد ، دامنه علم هایدرولوژی تمام تاریخ وجود آب وجا بجائی آنرا بر روی زمین در بر میگیرد .علوم متعدد دیگری مانند هواشناسی ،اقلیم شناسی ، اوقیانوس شناسی ، خاکشناسی ، آمار واحتمالات وهایدرالیک در غنای علم هایدرولوژی سهم بارز داشته اند .با توجه به اهمیت آب وپروژه های منابع آب وبرق ،نیاز کشور به خدمات تخصصی دربخش زیر ساختهای عمودی وافقی آب دررشد کشور ،خشکسالی های مزمن خسارات شدید وناشی از سیلاب واز طرفی وضعیت استثنائی کشور منابع آبی درمنطقه مسایل چند جانبه پیرامون آب وجود منافع سرشار ملی پیرامون این پدیده ،مهارآب های سطحی به حیث نیروی تخصصی با محور قراردادن منافع ملی وارایه مطالعات ،برنامه ریزی ودیزاین شوند تا ضمن ارایه خدمات مشا وره یی سهم فعالی درایجاد زیر بناءها وتوسعه کشور داشته باشد.
آب دارای ارزش حیاتی برای تمام موجودات زنده است وضروری ترین ومهمترین جزء مجموع طبعی مورد نیاز برای بقای زندگی می باشد ، همچنان اب به عنوان یکی از عوامل ضروری در صنعت ، زراعت ،وتجارت ،تفریح ، حفظ وزیبائی محیط زیست دارد وبر عکس آب عامل تهدید کننده سلامتی ، آسایش ورفاه انسان وتغیر مناطق جغرافیائی نیز محسوب میگردد .وفور وفقدان آب دررابطه به زندگی نورمال مورد سوال بوده بنا برین مطالعه دقیق آب به منظور بکار گیری واستفاده موثر در رفع نیاز مندی های گوناگون ضرور است .
مطالعات هایدرولوژیکی از جمع آوری ارقام بارندگی ( برف ، باران ،واشکال مختلف آن ) ، جریان آب دریاها ، مقدار آب های تحت الارضی ، تبخیر وتعرق وپارامتر های دیگر را شامل میگردد ومن به ارتباط اندازه گیری آب دریاها وشیوه های شناخته شده ومراحل مختلف جمع آوری وپروسس وبکار گیری ارقام اب ها را تشریح می نمایم .
مطابق به پالیسی وزارت انرژی وآب در ولایت غور جهت اندازه گیری دقیق آمار وارقام از آب وهوا وحرارت وبرف درفصل های مختلف 6 استیشن هاید ولوژی میترولوژی را درنقاط ذیل نصب وفعال نموده است :

1- استیشن تنگی ازو بالای دریای کوگان در ولسوالی شهرک 
2- استیشن مرکز چغچران بالای دریای هریرود .
3- استیشن شینیه بالای شاخه لعل هریرود .
4- استیشن سنگ سفید ولسوالی دولت یار بالای شاخه سرجنگل هریرود . 
5- استیشن سنوسروی درقریه الندر مربوط مرکزچغچران .
6- استیشن میترولوژی به داخل محوطه ریاست حوزه فرعی دریائی غور.

این استیشن ها توسط کمپنی هندی بنام سترون نصب وفعال شده است این استیشن ها به مجهز ترین سامان آلات اندازه گیری مجهز می باشد .

این استیشن ها مرکب از بخش های ذیل میباشد 
1 فراهم کننده وضبط کننده بابولر 2 بطری ملمع شده ضد زنگ 3 شکل لین دوانی منظم 4 تنظیم کننده چارجر بطری وسولر پنل 5 وجه مشترک وسل کننده برای تمام کیبل های ضروری 6 بلند بردن واحد جمع آوری ارقام یا معلومات 7 نصب نمودن آله اندازه گیری بر اساس نور م های سازمان جهانی 8 راد خنثی نمودن الماسک 9 تمام سخت افزار برای کار نمودن خاص این سیستم

اهداف اساسی این اسیتشن ها :

1 ریکارد ها ودیتای دوامدار در تمام سال 
2 مارا قادر به این میسازد که مقدار جریان آب حجم آب به طور دقیق در هر 15 دقیقه برای یک روز و ماه وسال محاسبه نمایم 
3 میتوانیم این پروگرام را برای چندین سال حفظ نمایم 
4 در یافت وپیش بینی های دقیق جریان مجموعی از برف باری های اعظمی

این دست گاه به صورت اتومات مقدار جریان آب، مقدار بارندگی ،رطوبت نسبتی هوا ، کیفیت آب را و تمام DATA ها را به صورت اتومات توسط آله بنام DATA LOGER در هر 15 دقیقه ثبت می نماید وما هوار از طرف مسئولین هایدرولوژی از دستگاه دانلود شده بعد از پروسس ، تحلیل وارز یابی به مرکز جمع آوری معلومات به وزارت انرژی وآب ارسال میگردد.
در کنار هر استیشن یک پایه استاف گیچ نصب گردیده که روز دومرتبه لیول آب توسط گیچ خوان در دفتر مخصوص ثبت میگردد واین ارقام در آخر هر ماه در مرکز جمع آوری معلومات به مرکز وزارت ارسال میگردد.وهمه ساله این استیشن ها از طرف وزارت انرژی آب ترمیم گردیده ومراقبت می گردد. آمار جمع آوری شده بعد از پروسس وتجزیه به مقام وزارت انرژی وآب ارسال میگردد وازین ارقام برای مقاصد دیزاین پل ها ، بند های برق ، وتعین ساحات تحت سیلاب استفاده میشود .