آرشیف

2015-1-9

احمدشاه وكيل زاده

فضيلت چـهل حديث معلـم بشريت حضرت محمد«ص»

 

 

(بنام خالق كاينات)
حضرت محمد مصطفي «ص»ارشاد فرمود:هرمومينكه براي فايده ديني امت من،چهل حديث را از احاديث من جمع آوري كند،الله تعالي آنشخص را با اولياء الله حشر خواهد كرد و من نيز شفاعتش را خواهم نمود وگواه آنشخص خواهم شد و نيز آنحصرت«ص»در جاي ديگري فرمودند:كسيكه براي فايده امت من چهل حديث كه تعلق به امور دين داشته باشد مومني را ياد دهد ويا بگوش كسي برساند خداوند«ج»بروز قيامت آنكس را در جماعت علماء و شهداء محشور خواهد كرد و در آن روز به آنشخص گفته ميشود از هر دري كه ميخواهي وارد شو.سبحان الله چه سعادت بزرگ و بشارت عظيمي است .

1: مدار قبوليت اعمال،نيت است. 
2:دين،خير خواهي است.
3:زبان خود را از بدگويي نگهداريد.
4:هر كس خاموش ماند نجات يافت.
5:از شما هر كس غضبناك شد بايد خشم خود را فروبرد.
6:هر كس مومني را فريب داد ازما نيست.:
7:حيا علامت ايمان است.
8:گناه غيبت كردن از زنا بدتر است.
9:زناي چشم،نگاه كردن بر نا محرم است.
10:عذاب قبر حق است.
11:آنكس در بهشت نخواهد رفت كه همسايگان او از دستش ناراض باشند.
12:چيزيكه نشه آور است حرام است.
13:كليد جنت نماز است وكليد نماز پاكيست.
14:مسواك كردن سبب صفاي دهن و موجب رضاي الله«ج»ميباشد.
15:بهترين عمل اين است كه دوست بگيري كسي را بخاطر الله«ج»و دشمني كني با كسي بخاطر الله«ج»
16:محبوب ترين مكان در دنيا به نزد الله«ج» مساجد است و نا پسندترين مكان بازار است.
17:هر كس براي رضاي الله «ج»مسجدي تعمير كرد،الله«ج»برايش در جنت مكاني تعمير خواهد كرد.
18:چون از شما كسي راجمعه مسير شد بايد كه در آن روز غسل كند.
19:بسبب خواندن نماز هاي پنجگانه الله«ج»گناهان را عفو ميكند.
20:نماز را بر وقتش بخوانيد.
21:چون شما سجده كنيد كف دستهاي خويشرابر زمين بگذاريدوآرنجاي خودرابرداشته نگهداريد.
22:هر كس نماز عصر از او فوت شود گويا اولاد و اموال آنشخص بر باد رفته است.
23:هر مرديكه تنبانش پايين تر از شتالنگ باشد«از وجهه تكبر»آن جزء از بدنش به دوزخ خواهد رفت.
24:فرشتگان در آن خانه نميروند كه در آن سگ يا تصاوير باشد.
25:از حسد دوري كنيد كه حسدنيكيها را از انسان چنان مي خورد همانگونه كه آتش هيزم را ميخورد.
26:فريبكار،بخيل و منتگذار هرگز به جنت نخواهند رفت.
27:مسلمان آنستكه از زبان و دستش مسلمانان ديگر آزار نبينند.
29:هر كس امانتدرخودنداردايمان هم ندارد و نيز هر كس وفابه وعده ندارد دين او كامل نيس
30:اين سه چيز از نشانه هاي منافق است.چون سخن زند دروغ گويد،چون وعده كند وفا نكند،چون به دستش امانت باشد خيانت كند.
31:بهترين شما كسي است كه قرآن بخواند و بديگران ياد بدهد.
32:رحم كنيد بر كسانيكه بر زمين اند،پروردگارتان بر شما رحم خواهد كرد.
33:بر زبان كسانيكه در حال مرگ اند تلقين كنيد كلمه«لا اله الا الله محمد رسول الله».
34:بدگويي نكنيد مردگان خود را زيرا ايشان به كيفر كردار خود رسيدند.
35:از شما كسي مومن كامل نگرددتا وقتيكه اورا محبت من ازوالدين،اولادوازتمام مردم بيشتر نباشد.
36:انسان در روز قيامت همراه آن باشد كه در دنيا با آن محبت ميداشت .
37:در دنيا به اينگونه زندگي كنيد كه غريب يا مسافر راه هستيد.
38:جنت زير پايهاي مادران است.
39:كوچك و بزرگ را سلام كنيد.
40:الله«ج»اموال و صورتهاي شما را درروز قيامت نميبيند او دل هاي شما و اعمال شما راميبيند.