آرشیف

2014-12-6

عبد الرحمن افضلی

فضيلت ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرخيم 
الهي انطقني با الهدي والهمني التقوي .

در استانه رمضان هستيم بايد مطالبي راجع به رمضان صحبت كنيم . در ميا ن ما ه ها تنها ماهي كه اسم ان در قران ذكر شده است ماه رمضان اسم ان يازده تا محرم ؛ صفر؛ ربيع الاول؛ ربيع الثاني؛ ذالقعدة ؛ ذالحجه اسم هيچ ماه برده نشد ه جز ما ه رمضا ن ، رمضان از رمض است، رمض يعني سوزندن، رمضان يعني گناه سوزي ، يعني ماهي كه انسان با توبه وعباد ت گنا هان خود ش را بسوزاند .عظمت ما ه رمضان به قرآن است نه به روزه چون قران وقت ميخواهد تعريف ماه رمضان را بكند مي فر ما يد «شَهْرُ رَمَضَآ ن » مي داني چه ما هي است؟ «ا لََذِ ي اُنْزِلَ فِِيْهِ الْقُرْ انَ » البقره/185 نمي گويد {شهر رمضان الذي انزل كتب عليكم الصيام } عر ض كنم كه بمناسبت شيوه تبليغ با يد گفت كه وقتيكه خداوند ج مي خواهد بگو يد روزه بگيريد به چه لحني مي گو يد؟« ياَ ا يَّهآ الَذِ يْن َ آمَنُوْ‌ا » نمي گو يد{ يا ايها الناس } يعني اي مرد م اما « ياَ اَيَّهاَ الَّذ ِيْنَ آ مَنُوْا » يعني اي كسا نيكه ايما ن اورده ا يد .پس «يا ايها الذين امنوا» {از يا ايها النا س} بالا تر است يعني اگر خواستيد كسي حرف شما را گوش بدهد ا وراصدا بزن ونگو ا حمد بگو آقا احمد ونگو زهرا بگو زهرا جان يعني اگر خواستيد كه مردم گوش به حرفتان بد هند اسم ا نها را به ا دب ببر يد . ولذا قرآ ن مي فر ما يد «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَام » واجب شد كه روزه بگيريد بعد مي گويد«كَمَا كُتِبَ عَلَي الَّذ ِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ » براي اينكه مردم به حر فهاي شما گوش دهد :
1_ فضیلت ماه مبارك رمضان: ماه مبارك رمضان ماه نزول قرآن ،ماه نزول رحمت وبركت، ماه مساعدت وهمكاري بامساكين وفقرأ، ماه پرازخاطرها ي دين ا ست ، ماه مهماني بندگان با خداوند است،ماه است كه ثواب هرعمل نيك ونماز نفل برابربه فرض وثواب فرض برابربه هفتاد درجه در اعمال ونمازهاي غيرماه رمضان ا ست. وباالآخره ماه انسان وانسان سازيست، ودررابطه به فضلت اين ما ه خداوند(ج) دركلام بلاريب خودچنين ميفرمايد(شَهْرُرَمَضَانَ الَّذِيُ انْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هدًى لِلنَّاس الآيه) .ترجمه: ماه رمضان (ماهي) است كه قرآن درآن نازل شده وقرآن كتاب كه رهنماي مردم است. وهمچنين درحديث شريف آمده است (إِذَاجَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ،وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الجَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ) .ترجمه: وقتكه ماه مبارك رمضان آمدوداخل شد تمام دروازهاي جنت باز ،ودروازهاي دوذخ بسته وشياطين درقيد انداخته مي شوند.
2_ اهميت روزه گرفتن وقيام دراين ماه: پيغمبر(ص)ميفرمايد(مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًاوَاحْتِسَابًاغُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْذَنْبِهِ) تر جمه: كسكه ماه مبارك رمضان رابطوري ايمان داري وثواب روزه ميگرد تمام گناهان گذشته آن موردعفووبخشيش قرارميگرد.ودرروايتي آمده. من قام…ودرروايتي ديگرمن قام ليلة القدر…اين همه فضلت ماه مبارك رمضان ثابت ميسا زد.
3_ انعام هاي خصوصي ماه مبارك رمضان:پيغمبر(ص)ميفرمايد .درماه مبارك رمضان به امتم طورخاص پنج چيزداده شده است كه به امت هاي قبلي لطف نگرديده بود.آنهاقرارذيل اند:
اول: بوي دهن روزه دارنزدالله {ج}ازبوي مشك هم بهتراست.چنانچه ميفرمايد(والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عندالله من ريح المسك}.دوم: ماهيان دربحرنيزبراي روزه داران طلب مغفرت ميكنند.سوم: جنت هرروزبراي روزه دارآرايش كرده مي شود.چهارم: شياطين درقيدانداخته ميشوند.پنجم: در شب اخير رمضان برا ي روزه داران مغفرت صورت ميگيرد. وديگر اينكه در ماه مبارك رمضان شب وجود دارد كه عبادت دران شب افضل ترازعباد ت در طول هزار ماه ميباشد كه ان شب ، شب، قدر است .