آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

فضل

سلام ای رهنما استاد ما فضل
به بنگاه ادب اسناد ما فضل

به چشم ملت غمدیدهء ما
یکی از بهترین افراد ما فضل

ز قلب با صفا خیزد صفائی
پذیرای همه اجیاد ما فضل

بود او غمگسار درد مردم
ادب را منشاءوایجاد ما فضل

فراموشم نمیگردد به دنیا
گرامی خواطرش از یاد مافضل

سخنگوی متین وراستینست
بسان مفتخر اجداد ما فضل

به شهرعلم وفن اینعصرودوران
دژ مستحکم و آباد ما فضل

به قاموس(جهانداران غوری)
بود گلدستهء بنیاد ما فضل

بما حق پدر دارد به حقا 
ادیب و شاعر آزاد ما فضل

خداوندا نگه دارش ز آفات
دعا اینست در اوراد ما فضل

پدر باشد به اهل علم و فرهنگ
محب این دل(دهزاد) ما فضل