آرشیف

2014-12-12

غلام سرور حریق

فضل ای دوچشم روشن تو رهنمای من

فضل ای دو چشم روشن تو رهنمای من 
آییــــــــنه ءسکــندر وعالــــم نما ی من

خواهــــم شفای عاجــلت ازرب لایــزال
بر درگه اش اگر که پذ یرد دعای من

همراز مهر ورز من و اوســـــــتاد من
حفظت کند به عالم هستی خدای من

ای ازدمت شگوفهءبستان سرای شعر
مدیون خلق خلق نوازت نوای من

فرمان روای ملک ادب پاسدارعشق
سالار کاروان خیـــال وهــوای من

گشتی دران نفس که تنهائی ام فسرد
همراز راه گوشه گک انزوای من

بیمار دردنــــای حوادث اگــــرشدم
شد مصرع کلام وزینت دوای من

گرخدمتی زدست وزبانم نمیرسد
دانم که واقفی همه ازماجرای من

داردحریق هرنفسی حرمتت هنوز 
کافزود ازمصاحبتت جایگاهی من

باعرض احترام
 غلام سرورحریق
مرکزولایت غورجوزا 1392