آرشیف

2014-12-12

الحاج محمد قاسیم علم

فصل چیدن سیب در چغچران مرکز ولایت غور

 

امروز بفضل ومرحمت خداوند (ج) وتوجه مردم شریف چغچران درتمام حویلی ها وقراَ وقصبات اطراف مرکز چغچران فصل سیب چینی شروع گردیده ومردم ازثمره دست خود سفره های دعوت های شبانه را باسیب های رنگارنگ محیطی تزئین میدهند که انشا الله درآینده بسیار نزدیک ماازنگاه سیب درولایت غور خودکفا خواهیم شد.

 

فصل چیدن سیب در چغچران مرکز ولایت غور

 

فصل چیدن سیب در چغچران مرکز ولایت غور

 

فصل چیدن سیب در چغچران مرکز ولایت غور