آرشیف

2019-6-1

فصل نهم : مرگ نورمحمد تره کی منشی عمومی حزب دکوکراتیک خلق افغانستان ورئیس شورای انقلابی وحکومت ۱۰۰روزه حفیظ الله امین

 
صدومین سالگرد استقلال کشور (ازعصرامانی تا حکومت غنی)

نورمحمد تره کی بعداز بازگشت ازها وانا د ریک توقف کوتا ه به مسکو به وطن مواصلت نمود . اما چه شد ؟

آماده گی لازم درسطح ملکی ونظامی جهت پذیرائی ازرهبرحزب ودولت گرفت شده بود گارد تشریفات به میدان هوائی صف کشیده ومردمان ملکی درمسیر جاده میدان وارگ ریاست جمهوری بابیرق سرخ رنگ حزبی ودولتی قرارگرفته بود سرو دهای میهنی دروصف تره کی پخش میگردید؛ حوالی ساعت دوی بعداز ظهربود درظاهر همه چیزآنقدردوستانه وصمیمانه به نظرمیرسید که توصیفش درین نوشته ازگنجایش خارج است درباطن همه چیزگوشت وکارد بودند کسی خبر نداشت که فردا چه  اتقاق خواهند افتید  گارد امنیتی جهت تامین امنیت بعدازبررسی و کنترول توسط  دگرمن یعقوب لوی درستیزقوای مسلح  یکی ازافراد وابسته به امین بود صورت گرفت اوتمام سلاح های افسران گارد امنیتی را کنترول و بسوب میدان هوائی حرکت نمود.قرارگفته زنین دالین کارمند سیاسی گارد خاص گفت درظاهرهمه چیزخوب به نظرمیرسید ولی در اصل حین بازگشتت  تر ه کی اختلافات به حد بودکه هر لحظه امکان بر خورد وجود داشت او میگوید خوب بخاطردارم لحظه ما جهت تامین امنیت بمیدان میرفتیم دگرمن یعقوب لوی درستیز آمد تمام سلاح های افسران گارد خاص امنیتی معاینه کرد دونفرسلاح هایشان مرمی درخواب تیرکرده بود آمده فیربود هردوافسراز رفتن به میدان کنسل نمود قرارگفته زین الدین درجریان همین روزکه رئیس شورای انقلابی ميآمد اسدالله سروری رئیس استخبارات؛ محمد اسلم وطنجاروزیر امورداخله ؛ سیذ محمدگلاب زوی وزیر مخابرات شیرجان مزدوریا کمتردیده شدند . خوب به همه حال نورمحمد تره کی درظاهربه استقبال گرم حزبی ودولتی به وطن برگشت به قصرریاست جهموری رفت ؛ شب ازطریق رسانه دولتی اعلان گردید که جلسه مشترک کمیته مرکزی ح د خ ا وشورای وزیران به ریاست نورمحمد تره کی منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ورئیس شورای انقلابی درقصرریاست جهموری تدویر روی مسایل اقتصادی واجتما عی درکشورونتایج سفررهبرحزب ودولت درجلسه جنبش عدم انسلاک بحث صورت گرفت  معلوم شدکه جلسه تشر یفاتی بوده کدام فیصله وتصمیم نداشته است .
اما بعدآ ازمنابع درون حزبی ودولتی گفته شد که دکتورشاه ولی که بحیث وزیرخارجه درین سفرتره کی راهمراهی کرده بود ازوضعییت مذاکرات درمسکوشکی بوده وانتقاد نموده که درملاقات دومی که من حضورنداشتم وزیرخارجه شوروی وشرکت د اشته است اما ازمنابع درون حزبی گفته شده که این ملاقات رهبران شوروی ووزرای حارجه نبوده بلکه ملاقات بین تره کی وببرک کارمل بوده . درجریان دوروز۱۲و۱۳سپتامبر۱۹۷۹تدابیرسخت امنیتی وجوداشت  وضعیت مرموزونامعلوم بود . بتاریخ ۱۴سپتامبر۱۹۷۹حوالی ساعت چهار حفیظ الله ازقصرصدارت به کاخ ریاست جمهوری به ملاقات تره کی میآید لحظه که بداخل حرم صحرائی میشود سید داود ترون سریاورتره کی که یکی ازافراد وابسته به امین میباشد به دروازه حرم صحرائی استاده امین را اسکورد مینماید حین بالاشدن به منزل دوم ناخداگاه   فیرمیگردد درین وقت سید داود ترون خودرا برای امین سپرساخته کشته  میشود وحفیظ الله نجات پیدا ء کرده  خودرا به قصرصدارت رسانده قومانده خلع قدرت امین را میدهد درگارد ریاست جمهوری که همه طرفداران امین بودند درظرف دوساعت همه چیزتغیرنموده تعداد محدود ازافراد وابسته به تره کی خلع سلاح شدند وبتاریخ ۱۶سپتامبر۱۹۷۹ساعت هشت شام ازطریق رادیو وتلویزیون اعلان گردید متن اعلامیه ها  (نورمحمد تره کی نسبت مریضی داشت ازمقام حزبی ودولتی اش کناره گری نمود وبعوض آن حفیظ الله امین ستاره انقلاب بحیث منشی عمومی کمیته ح د خ ا ورئیس شورای انقلابی انتخاب گردید. بتاریخ ۱۰سپتامبر۱۹۷۹بطوربسیارعادی اعلان گردید که نورمحمدتره کی نسبت مریضی که عاید حالش بودوفات نموده ازجانب اعضای خانواده اش بخاک سپرده شد) اواصطلاحات  مانند (رهبرکبیر خلق ؛ نابغه شرق ) دیگرازحافظه ها رفته بود به تاریخ سپرده شد اما تره کی به مدت یک هفته با خانم اش درکوتی باغچه  ارگ بندی بعدا خانم اودرزندان پلچری انتقال وخودش به فرمان شاگرد  وفادارش حفیظ الله امین بوسیله بالش توسط جگرن روزی امرسیاسی گارد خفه به قتل رسید بطور پنهانی در پل آب چکان دفن میگردد.وچهارنفرهریک سیدمحمد گلاب زوی وزیر مخابرات ؛ محمد اسلم وطنجار وزیر داخله ؛ اسد الله سروری رئیس اگسا وشرجان مزدوریار که ازجمله متحدین تره کی وبازیگران این زدووبندها وگروپ بندی های سیاسی بودند بعدازخلع قدرت تره کی به سفارت شوروی پنابرده جان خودرا از گزند روزګارکه خود خلق کننده آڼ وطرف قضیه  بودند نجات دادند
حفیظ الله امین به مدت ۱۰۰روزدرافغانستان حکومت کرد  ۰
 
حفیظ الله امین پس از قتل نور محمد تره کی، خط مشی را اعلام کرد که در آن کدام مطلب تازه یی وجود نداشت. اعلام خط مشی او با چند شعار و چند انتقاد از تره کی همراه بود و اشاره یی به کیش شخصیت بدون نام بردن از تره کی به پایان رسید. در کابینه تغییراتی بوجود أورد
امین صد روز در آن مسند قدرت بماند ودرجریان صد روز حکومت اش نظر به مشوره مشاورین روسی محل بودوباش وحکومت خودرا به دارالا مان به تپه تاجبیک انتقال داد جایکه  راه فرار نداشت و سرانجام در شش جدی 1358 به وسیلۀ کوماندوهای شوروی به قتل رسید. سرگذشت و سرنوشت حکومت او، به درسهای ازتاریخ مبدل و بسیاری را گوش آویز تاریخ می نماید. به شرط آنکه هانطوریکه بوده بماند.امین  با توجه به مهارت که داشت وضعیت و حوادث ناخوش آیند پیش آمده که گاه وناگاه تاریخ ازان میشرمد ازجانب افراد وګروه های مختلف که بعدازکودتای  هفت ثوربه وقوع پیوسته بود به  پای تره کی و طرفداران او انداخت. شعار"مصؤنیت، عدالت و قانونیت " سر داد. کمیسیون 12 نفری برای رسیدگی به احوال زندانیان ایجاد شد. "اگسا " که به شدت منفور و بدنام شده بود، به "کام" ( کارگری استخباراتی موسسه) تغییر نام یافت.میخواهم ومتذکر شوم که  دردنیای یکی بود ویکی نبود غیرازخدا دیگر هیچ کس نبود که درین درینجاه یعنی  درکشورما نسبت عقب مانده گی های اقتصادی ؛ اجتماعی وفرهنگی ازسیاست مداران بزرگ گرفته تا افراد عادی نتوانستند مردم جامعه خودرا بشناسند . باوجودیکه خودرا برخواسته ازمیان مردم وفرزندان مردم میخواندند ولی درعمل سیلی بروی مردم زدند  به مقدسات وعقایدمردم توهین  کردند ؛ یه سنن ورسم ورواج آنها احترام نکرده وزیرپاگذاشتند به همین دلیل یکی پی دیگری کشته شده ومحکوم مردم وجامعه ازبین رفتند به اصطلاح مردم ما حتی امروز قبرستان معلوم نیست .