آرشیف

2015-9-7

عید محمد عزیزپور

فصل دوم: خصلت ترانزیت کشور های محاط در خشکه به دریا و از دریا

برای کشورهای محاط در خشکه، مشکل های بس مهم در اجرای حك دسترسی آزاد به دریا و از دریا، همان مشکلهای اند که در زمان عبور یا ترانزیت از سرزمین خاکی دولتهای همسایۀ ساحلی پدید می آیند. ترانزیت کشورهای محاط در خشکه از سرزمین خاکی دولت ساحلی ویژگی های دارد که از ترانزیت عادی در سرزمین خاکی فرق دارند، زیرا این ترانزیت، یگانه راهی است که سرزمین دولت محاط در خشکه را به ساحل دریاها می پیونداند. اما پیش ازینکه به این ویژگی ها بپردازیم، الزم است بدانیم که حموق بین الملل، مشکل ترانزیت از سرزمین خشکه را چگونه سامان داده است.

ادامه مطلب اینجا