آرشیف

2015-2-23

گل رحمان فراز

فشردۀ مـوضـوعـــــات نشستِ جوانان!

 

فشردۀ مـوضـوعـــــات نشستِ جوانان!

فشردۀ مـوضـوعـــــات نشستِ جوانان!

شنبه، 2 حوت: در گردهمایی که امروز حدودِ 80 تن از جوانان با احساس و رنجدیدۀ غور، مسئولین نهاد های مدنی حضور به هم رسانیده بودند روی موارد ذیل تبادلِ نظر صورت گرفت!
1. وحدت جوانان: همانطوریکه میدانیم، جوانان یکی از اقشار بارز، با احساس و متنفذ یک کشور محسوب می شوند که کلیه ابتکارات و دستاورد های حاصلۀ یک مرجع متکی به کارکرد ها و نظر خواستن از این نسل می باشد و زمانی قوۀ جوان و تازه بکار شده با علمیت های والا و تاثیر گذار برای آبادی و انکشاف محیط های زیستی ارزش دارند که اتحادِ بین جوانان بخاطر حفظِ ارزش ها، بیان راهکار ها و ارائه پیشنهادات به مقام های محلی، همه پرسی کلی در نشست های جوانان و اتخاذِ تصمیم از حاصلۀ گرد همایی ها انجام یابد.
2. جلوگیری از کارکردِ جوانانِ استفاده جو: بدون شک جوانانِ وجود دارد که در اوایل با حمایتِ کلیه جوانان غور به مقام و منصب های رسیده اند، تا زمانیکه آنها آشیانۀ برای خود پیدا نکرده بودند همیشه نظر به هدایت و پیشنهادات جوانان راهکار های خویش را هماهنگ می کردند اما به مجردِ که در سطح ولایت دارندۀ شهرت رسانه یی شدند، دست به استفاده جویی های زدند که برای جوانان قابل تحمل نبود و همان بود که جوانان خود را از صفوف ایشان کاملاً جدا نموده و عهد سپردند تا از هر نوع فعالیتِ که منافع کلی مردم غور را صدمه وارد کند (ولو هر کس که اقدام کند)، با تدویر نشست ها و انجام مذاکرات از ایشان جلوگری و راه حل آن سنجیده شود.
3. احترام و حس انسانیت به شخصیت ها: بدون شک هر شخص علاوه بر تقوای اسلامی اش دارندۀ کرامت انسانی نیز میباشد و هر شخص در قبال حفظ کرامت انسانی اش بدون قید و شرط ایستادگی می کند و نمی گذارد که دیگران موجب آبرو ریزی وی گردند، همانطوریکه معلوم است، یکی از اولویت های عمدۀ حکومتِ وحدتِ ملی بعد از تعیینات کلی وزیران و اخذ رای اعتماد شان از طرف شورای ملی، تغییر و تبدیل والیان، معاونین ولایات و چندی دیگر از پوست های کلیدی ولایات می باشد. تا هنوز هیچ اصراری برای ابقای معاون و والی ولایت غور از طرف خودشان به سمت های متذکره صورت نگرفته است و گفتنی است که اصلاحات آمدنی است، پس با حفظِ آبروی عالی جنابان رحمتی و توخی صاحب موافق هستیم و نمی گذاریم توهین های بی بنیاد از طرف عدۀ از اشخاصِ استفاده جو بدون داشتن کدام سند و مدرکِ معتبر از طرفِ معترضان بالای این دو دولت مرد تحمیل گردد.
4. ترجیح منافع ملی بر منافع فردی: کسانِ بودند که جوانان، قبل از این با در نظر گرفتن نسب های فامیلی و خویشاوندی از حرکات مدنی شان حمایت می کردند اما این حمایت ها مبتنی بر این بوده است که در پسِ هر حرکت خیر و خدمت به مردم غور نهفته باشد اما به مجردِ که دیده شده است اینکه از تجمعِ جوانان سوه استفاده های صورت می گرفته است و همان موضوع باعث شده تا جوانان صفوف خود را از افرادِ استفاده جو کنار بکشند و این تجمع را ایجاد کنند که هدف اصلی احترام و اولویت دهی به منافع مشترک و ملی مردم است تا منافع فردی.
5. حفظ اعتبار و آبروی غوریان در رسانه ها: مهم ترین شبکۀ اطلاع رسانی انترنتی در جهان امروزی که بیشترین آمارِ استفاده کننده را در جهان امروزی دارا می باشد همانا شبکۀ جهانی گوگل است و بدون شک هر شخصِ استفاده کنندۀ انترنت معلومات را از این طریق پیدا، ذخیره و از آن استفاده می کنند. و هر نوع رسانه (چاپی، تصویری و سایت های خبری) داشته های شان را به منبع معلوماتِ انترنتی (گوگل) می سپارند! وقتی بخواهیم تحقیقِ بر نام والیان گذشتۀ غور در آدرس متذکره داشته باشیم بدون شک به این منبع نیاز داریم که معلوم می شود اینکه کلیۀ والیان به استثنای یک والی در ولایت غور به زور مردم و نهاد های مدنی از سمت های شان برکنار شده اند، فلهذا! از این به بعد نمی خواهیم که مردم غور در بین رسانه های افغانستان بیشتر از این بدنام گردند و نباید تعبیر خواننده گان مطالب و اخبار ها حرکت های کلی باشد تا فرعی و نباید گذاشته شود اینکه به نمایندگی از 800000 غوری، سه و یا چهار تن از افرادِ این ولا نمایندگی کنند.
6. مذاکره و پیدایش راه حل ها با اشخاصِ استفاده جو: تا هنوز عدۀ از جوانان با انحصارِ یک اداره کوشیده اند تا منافع کلی را زیر پا کنند و حتی جوانانِ که ایشان را در رسیدن به همان چوکی ها کمک کردند، نادیده می گیرند و در بیانیه های خود، جوانانِ علیه شان را موجودات مزاحم خطاب می کنند و نمی خواهند بدون رئیس ها کسی را مخاطب گفتارِ شان قرار دهند. تصمیم اتخاذ شد تا به هر نحوی که شده جلوِ عمل کرد های فردی شان گرفته شود و در صورتِ اطلاعِ کدام سؤه استفاده با ایشان مذاکره صورت گیرد و استفاده جویان، به هر نحوی که بتوانند باید قناعتِ این جوانان را حاصل نمایند ورنه دست به اقدام خواهند زد!

با احترام
جوانان و فعالین مدنی غور