آرشیف

2018-11-16

mazizi

فسـاد العـالـِم، فساد العـالـَم

صلاح ملـــک ومــردم ازدو عامــل
به هر وقت وبه هر جا گشته حاصل
 

یکی از عالـــم ِ وارستــه و پاک
دگر از فرمانـروای نیک وعــادل
 

تباهی نیز بهـــرکشـــور وخلـــق
زشاه ظالــم ومـــــلای جـــاهــل
 

زاستبــــداد حکـــام ستمـگــــر
گریزند هر طرف افراد فاضـل
 

وگر مـلای دین فاسـد بر آمــد
بمردم درس آن زهر هـــلائل
 

ستمگــر ملک را ویران نمـــاید
سر انجام چون الاغی مانده در گِل
 

ومــلایان در باری همیشــه
دهند فتوا به حکم شاه قـــاتل
 

شــهی ظالـــم وآخــوند دغـــلکار
به همـــدیگر بوند همکار وهمدل
 

یکی فرمـان دهد بر قتـل مــردم
دگر فتوایش از تو ضیح المسائل
 

ندارند رحم بر مظلوم بیکس
چوصیادان به مــرغ نیم بسمل
 

ازین دو فرقه خیری بر نیاید
بدورند از کرامت یا فضائل

مسلمانان ببــاید چاره سازند 
علاج درد های سخت ومشکل

اگر  حــاکم  شود  اصلاح وعالم 
 شود میهن بیرون از دور باطل 
 
وحکام  وعلما کشتی یِ ملک  
ازین طوفان رساننـــدش بمنزل   
 

به چند بیتی«عزیزی» مختصر گفت
کلامی را که بر خواسته است از دل  

  
پایان
———————————
م – ع – عزیزی
روز جمعه ساعت 12:53
18 عقرب سال 1397 هجری شمسی
09-11-2018