آرشیف

2015-1-19

محمد سرور انوری غوری

فسـاد اجـتـمـاعـــی

این نوع فساد درسطوح مختلف جامعه صورت میگیرد  وباعث عدم تطبیق مقررات وقوانین دولتی ، فجایع،جنایات ، دزدی ، قتل ، سرقت، قطاع الطریقی، قاچاق سلاح ، کشت ، زرع وترافیک موادمخدر میگردد .

•         فساد اجتماعی تلفات دسته جمعی را ببار میاورد .
•         فساد اجتماعی باعث فرار مغزواستعداد ها می شود .
•         فساد اجتماعی با عث فقر ، بیکاری،  بدبختی وغیره میگردد.
•         فساد اجتماعی باعث ازبین بردن وحدت ملی میگردد.
•          فساد اجتماعی باعث مرگ ومیر وسو تغذی اطفال ومادران میگردد.
•         فساد اجتماعی باعث بد اخلاقی جامعه میگردد. وغیره عوامل دیگر.