آرشیف

2016-2-11

استاد احمد ندیم غوری

فساد و نقض حاكميت قـانـــــــون در فيروزكوه

 

محترما! ازمدت 40 سال به صفت معلم ايفاي وظيفه نمودم مولف چندين كتاب، شاعر و نويسنده صدها اثرعلمي و ادبي ميباشم. يك قسمت كوهستاني را با زحمت زياد سرسبزساختم كتابخانه و موزيم هنري در آن بنا نمودم براي خدمت به وطن و مردم مركز تعليمي و ماهنامه سام مسئوليت آنرا به عهده گرفتم تروريزم، مافياي ضد فرهنگ به حمايت عده سارنوالان جانمحمد، محمد خان، سراج لدين، عبدلهادي، حاجي محمد، ابرهيم، غلام دستگير، ميرآغاقضات، قاضي سكندرمظهري،  قاضي عين لدين يوسفي، قاضي سيف لرحمن تراهي دست بتخريب آثار فرهنگي موزيم، كتابخانه، پارك تفريحي زدند مانع فعاليتهاي فرهنگي هنري، آموزشي و نشرماهنامه سام گرديدند بدستور طالب، القاعده، داعش و تفنگداران بدون مسئوليت مرا 4 مرتبه روانه زندان ساختند در 1394 به بهانه اطلاع كذب، دوسيه غيابي سارنوالي مرا قرارماده 377 قانون جزا بمدت يكسال و يكماه محكوم به حبس نمودند مدت بيش ازيكماه درزندان بودم به قيد ضمانت ازحبس رها گرديدم چندين مرتبه عرض بيگناهي خويشرا [تجديد نظرخواهي] بمقامات عالي كشورتقديم نمودم مكتوب[        ]/  ارگانهاي محل، مكتوب 6755/6/1394 رياست محترم اجرائيه حكومت وحدت ملي عريضه راعنواني مقام رياست جمهوري درهنگام سنگسارخانم رخشانه در فيروزكوه توسط وزيرمشاوروهييت رياست عمومي امنيت ملي خواهان عدالت خواهي و تجديد نظر خواهي گرديدم! از لوي سارنوالي در اين باره رسيدگي صورت نميگيرد و از خرابكاران تروريست، حاميان عدلي  و قضاي شان و خسارات رسيده به پارك، موزيم، كتابخانه و ماهنامه سام بصورت قطع اجراات صورت نميگيرد سلسله فساد گسترده، نقض حاكميت قانون و بي عدالتي در فيروزكوه از راس تا به اضلاع در نهادهاي عدلي و قضاي ادامه دارد خواهان تطبيق فرامين عفو رئيس جمهورگرديدم از چندين فرمان عفو محروم ميباشم از وظيفه معلمي منفك فقر اقتصادي تخريب پارك، كتابخانه موزيم هنري، حيات من و فاميلم در خطرتهديد تروريزم افراطي طالبي، داعش قرارداريم مدت حبس كذب تحميلي رو به اتمام است از زعامت حكومت وحدت ملي تقاضا مينما يم؟ شما وقتيكه حاكميت قانون را بالاي فاسدين عدلي، قضاي، تروريزم فيروزكوه تطبيق كرده نميتوانيد لطفا قدرت را به آنها بسپاريد شايد آنها با درك مسئوليت و عذاب وجدان در برابر ملت و وطن دست از فساد، كشتار بيرحمانه مردم، انتحار و جنايت بشري بردارند و يا غور را به گورستان تاريخ تبديل سازند اميدوارم كه اين پيام به تمام رسانه ها، نهادهاي حقوقي ملي و بين المللي برسد جهان امروز با همه عظمت و اقتدار به عقب برگشته است فساد و تروريزم دولتي و غير دولتي در افغانستان و بخصوص در غور سايه افگنده جهان را تهديد حاكميت و ملت افغان را بسوي جنگ و نا بودي ميكشاند در صورت عدم تواناي به محوي تروريزم، داعش و فساد لطفا قدرت را به آنها بسپاريد شايد آنها از كشتن مردم بيگناه، اختطاف اطفال، دره زدن مردان، زنان، قطع اعضاي بدن، تجاوز و سنگسار زنان دست بردارند و شايد زندانيان بيگناه ازظلمت سارنوالي و قضات بدون مسئوليت فيروزكوه باتطبيق فرامين عفوريس جمهوربدون فسادورشوت ازحبس رهاسازند!.

 

پارك بامن سخن ازجوروجفاميگويد
درخت ازسبزه وگل آب وهواميگويد

محيط پاك فضاي سبزراكردندخراب
ازخربكاران تروريزم مافيا ميگويد

موزيم بشكست درودروازه باآثارآن
ازتعصب سوخت درآتش فناميگويد

سام مسدودشدكتابخانه نمودندحريق
قاضي ازدالرسارنوال ازطلاميگويد  

مدت چهل سال به تعليم وتعلم كاروبار
طفل زن ازدرس محروم واي خداميگويد

ازفسادوكذبي سارنوال به زندان ميروم
لعنت ونفرين به فاسدبي گناه ميگويد

درفيروزكوه كشف تحقيق اختراع باشدجرم
طالب وداعش تروريزم قاضياميگويد

مردم ازفسادرشوت روبه طالب وداعش
ازتروريزم وفسادسوخت اي خداميگويد

جانثاري خدمت وآبادي شد اطلاع كذب
سنگساراعدام قصاص هرصحراميگويد

ازجنايتكاران تروريستان خرابكاران غور
هست معاف ازجرم جنايت ناله هاميگويد

كي به اصلاحات قانون همگرايي ميرسيم
محبوس ومعلول حيران گريه هاميگويد

گرتحول وتداوم جنگ فساد كشتن است
بسپارقدرت به داعش طالب ها ميگويد

انتحاروسربريدن كشته هاست درشهروده
جوي خون جاري جسدبي دست پاميگويد

گوش كرداردزعيم ورهبري حكومت مگر
گشت تروراطفال وزنها نابينا ميگويد

گرنديم يكسال ويك ماه هم به زندان بيگناه
ازفساد وظلم به فيروز كوه فضاميگويد

استاد احمد نديم غوري مديرمسئول بنياد فرهنگي هنري سام و ماهنامه سام
                                   
    شماره هاي تماس : 0779410883
  nadim 88ahmad@gmail.comایمیل    
www.sam2wklyblakfa.co ویب لاک    

آدرس دفتر:  حصه دوم دره قاضي جوارپارك نديم آباد شهرفيروزكوه
آدرس كتابخانه،موزيم هنري:پارك نديم آبادواقع دره قاضي شهرفيروزكوه ولايت غور