آرشیف

2017-1-21

رسول پویان

فساد و افراط

خـزان مـا ز بهاران تـان بـود بهتر
سکوت خفـته ز افغان تان بود بهتر

هـوای دلکش پایـیز و نـم نـم باران
قـنـاری ام ز هـزاران تان بـود بهتر

نسیم چهچۀ مرغان عشق جاری باد
کبـوتــرم ز عـقــابـان تان بـود بهتر

دمی به خلوت عشق خدا بسر بردن
ز صـد تـلاوت قـرآن تان بـود بهتر

وصال یار میسـر شـود اگر یک دم
ز حور جنت وغـلمان تان بود بهتر

خلوص بزم فقیران وجمع درویشان
ز آســتـانــۀ سـلـطـان تان بـود بهتر

به حال سـاده و دیوانگی بسر بردن
ز کید منطق و برهان تان بود بهتر

سکوت جنگل تاریک و غار تنهایی
ز بیم شهـر خـروشـان تان بود بهتر

نهان به کنج سکوت وبه قعر تنهایی
ز اوج شهرت وعنوان تان بود بهتر

درون کلبۀ خود سنگ بر شکم بستن
ز رنـج محـنت دو نـان تان بود بهتر

سرشک دیـده و خـوناب دل نوشیدن
ز آب چـشـمۀ حـیـوان تـان بـود بهتر

به پشت سنگ کشیدن بروی بم رفتن
ز عمـر فـاســد آســان تـان بـود بهتر

زخشم تیر وتفنگ و زوحشت افراط
بـه دیـده خار مغـیلان تان بـود بهتر

زصلح طالب وداعش و تیغ استبداد
درون کــورۀ سـوزان تان بـود بهتر

ززهر سوزن و قیچی مکرپاکسـتان
دریــده چاک گـریـبـان تان بود بهتر

زکید تازه دم روس و چین وامریکا
گـشـاده دیــدۀ گـریـان تان بـود بهتر

ز خم شـدن به حضور جماعت ظالم
به سینه خنجر و پیکان تان بود بهتر

ز پول و قدرت و چوکی دولت فاسد
جـدا ز دفـتـر و دیـوان تان بـود بهتر

اگرچه بیکس وتنها شدم درین غربت
خوشم؛ زوحشت زندان تان بود بهتر

زسـوز درد چو مو در تنور هجرانم
ولـی ز کـولــر ایـوان تـان بـود بهتر

هـزار مـرتـبــه مــردن بـرای آزادی
ز قـیـد دارو و درمـان تان بـود بهتر

17/1/2017