X

آرشیف

فساد و افراط

خـزان مـا ز بهاران تـان بـود بهتر
سکوت خفـته ز افغان تان بود بهتر

هـوای دلکش پایـیز و نـم نـم باران
قـنـاری ام ز هـزاران تان بـود بهتر

نسیم چهچۀ مرغان عشق جاری باد
کبـوتــرم ز عـقــابـان تان بـود بهتر

دمی به خلوت عشق خدا بسر بردن
ز صـد تـلاوت قـرآن تان بـود بهتر

وصال یار میسـر شـود اگر یک دم
ز حور جنت وغـلمان تان بود بهتر

خلوص بزم فقیران وجمع درویشان
ز آســتـانــۀ سـلـطـان تان بـود بهتر

به حال سـاده و دیوانگی بسر بردن
ز کید منطق و برهان تان بود بهتر

سکوت جنگل تاریک و غار تنهایی
ز بیم شهـر خـروشـان تان بود بهتر

نهان به کنج سکوت وبه قعر تنهایی
ز اوج شهرت وعنوان تان بود بهتر

درون کلبۀ خود سنگ بر شکم بستن
ز رنـج محـنت دو نـان تان بود بهتر

سرشک دیـده و خـوناب دل نوشیدن
ز آب چـشـمۀ حـیـوان تـان بـود بهتر

به پشت سنگ کشیدن بروی بم رفتن
ز عمـر فـاســد آســان تـان بـود بهتر

زخشم تیر وتفنگ و زوحشت افراط
بـه دیـده خار مغـیلان تان بـود بهتر

زصلح طالب وداعش و تیغ استبداد
درون کــورۀ سـوزان تان بـود بهتر

ززهر سوزن و قیچی مکرپاکسـتان
دریــده چاک گـریـبـان تان بود بهتر

زکید تازه دم روس و چین وامریکا
گـشـاده دیــدۀ گـریـان تان بـود بهتر

ز خم شـدن به حضور جماعت ظالم
به سینه خنجر و پیکان تان بود بهتر

ز پول و قدرت و چوکی دولت فاسد
جـدا ز دفـتـر و دیـوان تان بـود بهتر

اگرچه بیکس وتنها شدم درین غربت
خوشم؛ زوحشت زندان تان بود بهتر

زسـوز درد چو مو در تنور هجرانم
ولـی ز کـولــر ایـوان تـان بـود بهتر

هـزار مـرتـبــه مــردن بـرای آزادی
ز قـیـد دارو و درمـان تان بـود بهتر

17/1/2017

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.