آرشیف

2018-7-1

محمد سرور انوری غوری

فساد سیاسی:

 
  
این نوع فساد درعرصه های بزرگ سیاسی جامعه صورت میگیرد و درحقیقت این نوع فساد مادر وعامل تمام مولفه های فساد درجامعه میباشد .
این شکل ازفساد درسطوح بالا بوده که میتواند درپالیسی سازی ودرسیاستها واقع گردد .
عدم شفافیت وحسابدهی  دوایردولتی(مکافات ومجازات ) سبب این چنین فساد میگردد .
تعین وتقرر افراد غیر کار امد در رده های بالا (قوای اجراییوی وقضایی ) به اساس مصلحت های نامعقول وبرضد منافع عامه .
دست داشتن دست بازدرانتصاب افراد توسط ممالک کمک کننده در رهبری پروژه ها ی باز سازی(کمک دونرها به شخصیتها ونهادهای غیردولتی)
– اداره دولت توسط تیم ویاگروه جدا از ملت (گروه که دربدبختی مردم , بی ثباتی , هرج ومرج ؛ خوشبختی  وبقای خویشرا میدانند ) .
– عدم موجودیت باز پرس از پروژه های باز سازی وعقد قرار دا دها ی غیر مشروع.
عوامل فوق الذکرتوان دولت را در پیش بردن سیاست ها به شدت تضعیف می کند, سبب بی اعتمادی گردیده , فاصله بین مردم  ودولت گسترده شده وبالآخره باعث بحران میگردد .
بصورت عموم به هراندازه که فساد سیاسی تقویت میابد به همان اندازه باعث ضعیف شدن نهادهای دولتی میگردد ومشروعیت حکومت ازبین میرود .
درنهایت  فساد محیطی را ایجاد میکند که میتواند به سقوط رژیم های سیاسی بی آنجامد .