آرشیف

2015-2-3

محمد رسول عزیزی

فریاد یک مامور متقاعد به پیشگاه دولتمردان که فاسد اند

 

بسم الله الرحمن الرحیم

محمد رسول "عزیزی " از ولسوالی تیوره ولایت عقب نگهداشته غور که بدون دسترسی به تکنالوژی معلوماتی امروزی است، فریاد مینماید. زخم های دل وعقده اسلامی خود را بیان میکنم بیاید به گذشتهای تاریخ ملت ومملکت واقعی وباهمت وشجاع ودین پرور این مرزبوم نظر بی اندازیم. و حقیقت را دریابیم که مشکل در کجا است. مامور بودم که دوره کارم بدون وقفه 45 سال ماموریت بالفعل وغیر بالفعل را در ساحه قانون رسمی دولتی اسلامی سپری نمودم ، که دوره ماموریتم مدیر انسپکتور مستوفیت کابل مدیر اداری انکشاف دهات ولایت هرات واکثریت مدیریت های عمومی ولایت غور انجام وظیفه نمودم ودر چوکات قانون اسلامی خصوصا در بخش زراعت مالداری ،باغداری ،جنگلات وحفظ منابع طبیعی خدمت لانظیر را انجام دادم که میتوانم اندک از آن نام بگیرم اول جنگل سفیدار دهن قلانی ولسوالی لعل وسرجنگل دوم جنگل سری پل مرکز شهر چغچران سوم جنگلات مثمر وغیر مثمر قوریه خوال ولسوالی پسابند. چهارم جنگل یک صدهزاری ولسوالی تیوره و ولسوالی تولک و هم چنان توزیع تخم های اصلاح شده وترویج انواع پیوندهای درختان مثمر در ساحات کار وماموریت خود چی از طریق شخصی یا دولتی را مروج نمودم، که زارعین و ساکنین این محلات بمن معرفت کامل داشته وناظر صحنه بودند. و هم چنان خودم ناظر صحنه حکومتهای وقت یعنی از دوران حکومت مرحوم محمد ظاهر خان وحکومت آقای کرزی بودم. و به معاش 90 افغانی الی 9000 افغانی به تاریخ 90/6/20 به فضل و مرحمت خداوند(ج) بدون کدام مسولیت وسرمایه تقاعد نمودم. و خوش بودم که در برابر خدمات صادقانه خود که ده افغانی پس انداز هم نداشته ام به معاش تقاعد دوره پیری، ناتوانی و ضعیفی خود را لااقل همراه فامیل 40 نفری به نان خشک وهفته یک مراتب کچالو سپری خواهد نمودم. در حالی که مراجع مربوطه (ولایت غور) مراجع نمودم پرسونل با همت ولایت غور با همت وشرافت که به موی سفید وگذشته ماموریت من داشتن خیلی قدر دانی ویکساله معاش ماموریت موجوده من را مطابق قانون بمن پرداختند که سفر خرچ طرف کابل شود. وقت که بمقام محترم وزارت زراعت مراجع کردم اسناد و تصادیق ولایت غور را پیش مدیر مسول متقاعدین گذاشتم و با وی مزاکره نمودم دیدم که مدیر صاحب موصوف علاوه بر اینکه به این وجود ناتوان من جای نشستن برای من نداد کاغذ ها و نوشته های ولایت غور را اهمیت نداده قوانین متقاعدین را نمی دانست و بلکه در عملیات چهارگانه ریاضیکی مشکل داشت شخص موی سفید و ناتوان را به کلی خوش نمی دید به کلمات اگر و مگر بعد از چندین روز رفت و آمد خدمت چندین ساله من را که سجل وسوانح من که قانونا نزد او موجود بود با 35 سال خدمت بریاست محترم تقاعد معرفی نمود هر چند قوانین ودفتر سوانح خود را با او تفاهم نمودم سود نداشت وقت که بریاست تقاعد رفتم که مثل من هزارهای نفر به این مشکل گرفتار است در آن جا فهمیدم که خدمت بر باد وگناه برایم لازم گردیده تا حد توان کوشیدم حقوق تقاعدی خود را مطابق قوانین دولت موجوده اخذ نمایم . سعی وتلاش من سود نکرد فقط موضوع فساد حل مشکل بود که من عادت نداشتم . یک روز مجبور شده که آیات قرآن شریف که به در دیوار آویزان بود که لعنت خدا ج برشوت خور وکسی که میانه روی میکند یک ورق را گرفته پیش حاجی محمد یوسف مدیر تثبیت حقوق بردم عوض این که قانون را بخواند وموی سفید وناتوانی من را ببیند برایم توصیه نمود که از این مردم که اینجا است پرسان کن در غیر آن این گپ های تو سودی ندارد. در آن وقت مایوس شده به مریضی روانی که به اطراف من حاضر شده بود گرفتار شدم خلاصه بر این که معاش دست داشته وقیمت یک دربند حوالی من ومدت دو ماه در کابل مصرف شد دست خالی به خانه خود آمدم وبه ملک مورثی پدری وزحمات چندین ساله باغداری ومالدری یک زندگی نسبی را پیش می برم که خداوند (ج) حاضر وناظر عمال ما است و اگر کسی به چشم قانونی ودیدگاه اسلامی به فورمه مرتبه من بریاست تقاعد متوجه شود آن وقت واقیعت معلوم میشود که چند مراتب قلم پاک خورده است . درحالیکی اکثریت این ملت میدانند که این چوکی نشینان وقدرت مردان امروزی که به عناوین مختلف زیر عنوان دولت اسلامی چی تهداب را گذاشته اند که امروز قوه سه گانه دولت از طریق رسانه ها واطلاعات جمعی علیه یک دیگر انعکاس میدهند خصوصا گفتهای زاخیلوال صاحب وزیر مالیه و گفته های عالیقدر محترم آقای مشتباه پتنگ وزیر صاحب داخله تمام حقایق را بر ملا ساخت. آقا یون محترم شما وفامیل خود پدر ،مادر موی سفید ناتوان ساخورده بی دندان واحتیاج نداشتید آیا همراه همین دالر ها تولد شدید واز جانب بار مشکلات سوختاندن مکاتب به دوره جهاد ومواد مخدر به دوره دوازده سال حکومت شما وفساد وبی قانونی وبلند رفتن قیمت مواد خوراکه باری مثل منی موی سفید چی بار سنگین خواهد بود و آخرت ما وشما چی خواهد شد. موضوع نفاق، دالر بازی، محیطی ومنطقوی، زور گوی وقانون شکنی شما را نجات خواهد داد طوری که من لمس کردم از داخل مسجد شروع الی پلواند زمین تا داخل خانه خود به اساس بی توجی به علم مشکلات داریم که خداوند (ج) میداند معلم ما قوانین دولتی وجامعه مدنی را نمی شناسد مکاتب ما مسدود است معاش معلمین اجرا میشود آقای وزیر صاحب معارف در تمام بیانات خود آنقدر خاک را به چشم ملت می زند که چشمهای من بی چاره کور شده مواد مخدر به سری میز دولتی ها رسیده آقای زرار احمد مقبل از محو مواد مخدر در 34 ولایت افغانستان حرف می زند ما مردم بی چاره غور که پشت لقمه نان خشک خود مسافر داخل خارج وطن هستیم لا اقل تلفون همراه نداریم وحرف شما مسلمانهای امروزی این است که تذکره الکترونی میدهیم تا از تقلب جلوگیر شود وقت که خلاف گفته قرآن شریف از فساد جلوگیری نمی شود تذکره الکترونیک چی می توان کرد؟ من به صفت یک موی سفید خدمتگار سابقه این وطن به حضوری شما در رس آقای کرزی پیشنهاد میدارم و خواهش میکنم که این ملت اضافه طاقت حکومت شما را ندارند وفریب نمی خورند وکسانیکه سبب انفجار وانتحار می شوند مجبور هستند واولاد های همان کسانی هستند که مکتب شان به دوره جهاد سوختانده شد وفعلا هم سوختانده میشود چاره دیگر بجز اینکه خداوند(ج) فرموده است علم به انسان جوهر است وسپردن کار به اهلی آن حکومت خانوادگی سمتی قومی نفاق بالای دالر های خارجی کار را به جای نمی رساند. از آقای کرزی صاحب خواهش می کنم که از شخصیت ملی مردم افغانستان محروم آقای عبدالاحد کرزی به یاد خود آورده مسولیت وجدانی خود را در برابر این ملت مظلوم روی دست گرفته از همه این نا برابری ها جلوگیری نماید .

من الله توفیق