آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

فریاد مـــــــــــــــــردم ساکن درغور!

 

درغور مردم برعلاوه خشک سالی بلکه از بد امنی، دزدی،خانه جنگی،بیکاری،مریضی سخت رنج می برند.تفاوتهای خشک سالی سالهای 1350و1351 غور وغیره ولایت های کشور را به خشک سالی های امسال باید مورد مقایسه قرار داد گرچه فعلآ در قرن 21 زندگی مینمایم ولی تقریبآ مشکل مردم از قرن 20 تا اکنون دامنگیر شان بوده وحل ناشده باقیمانده است ودر رابطه بمشکل مردم در مجموع کدام تدابیرگرفته نشده شما میدانید که صدای مردم تمامـآمطبوعات را متوجه خود ساخته وقلب ها را به تکان آورده از فرد اول ولایت شروع الی کودک نوزاد از گرسنگی وقحطی تشویش دارند وتقاضای تدابیر پیشگیرنده را از مقامات دولتی مینمایندولی چاره ماجرا را قبل از وقوع آن باید سنجید ولی بعد از وقوع حادثه ضرورت به پیشگیری نیست هرچه که آمد باداباد رنج را کسی خواهد کشید که در آتش حادثه می سوزد ولی ما تنها فریاد را می شنویم نه درد ومرگ را خدا پشت وپناه مردم ما باشد.

باالتماس دعا
محمدسرور(انوری)غوری
کابل
2/5/1392