آرشیف

2017-2-14

فریاد قرآن
فریاد قرآن
من کلامی خـــــــــــدایم ، زیر پای دشمـنانم
بر خیزای مسلمانم ، من رابگیرکه رهـنمایم
الله من را کلام خـــــوانده ، بشنو تو ای بنده
فریاد و فغان دارم ، برخــــــیز ای مسـلمانم
امریکایی جنایت کار، ظلم وستم کرد بسـیار
هر ورقم زد به آتش ، بر خــیز ای پـیروانم
ای عاشقانی من ، منم قرآن منــــــــــم قرآن
تمسک جوی به من ، کلامی جاویـــــــــدانم
ز کافرنیست امیدی ، بغیرازاین چنین کاری
امید من با تو باشد ، چونــکه با تو رهنمـایم
من کلامــــــــــــی خدایم ، زیر پای دشمنانم
برخیزای مسلمـــان ، من رابگیرکه رهنمایم
تویی اهل من ، توی عاشقـــم ، تویی پیـروم
بیااوبینگرچی قدری ، توبه فرمانم به فرمانم
اگر راه سعادت خواهی ، امیـــــد شقاوت را
بزن چنگ بگیر، ازمن تو احکامم تواحکامم
بااحترام
شایق الله دلدار اندرابی
2017 / 14 / 2 /