آرشیف

2016-5-3

محمدگل پویا

فریاد اباسین دنیارا تکان داد !

اباسین پسر نوجوان که چندی قبل از سوی گرگان به لباس انسان ربوده شده بود، که بعد از قطع انگشت اش بشکل بی رحمانه و فجیح بقتل رسید.
آواز مظلومیت و بیچاره گی اباسین تمام ملت ما را حیرت زده و دل های زیادی را جریحه دار کرد. با شنیدن این عمل غیر انسانی، هر وجدان بیداری متاثر و  هر روح و جسم بی قرار می گردد.
از وقتی تشکیل حکومت وحدت ملی، صدها جنایت ،بی بندباری و اعمال ضد بشری درساحه ی دولت صورت گرفته که تا هنوز درهیچ موردی بشکل اساسی اش رسیدگی نشده است .
ما به عنوان عضو جامعه ی انسانی، این عمل ضد انسانی و ضد اسلامی را به شدید ترین الفاظ محکوم میکنیم و از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهیم که عاملین قتل اباسین را به اشد مجازات (اعدام ) محکوم نمایند.
محمدگل پویا 
فعال مدنی

فریاد اباسین دنیارا تکان داد !

فریاد اباسین دنیارا تکان داد !

فریاد اباسین دنیارا تکان داد !