آرشیف

2014-11-7

عزیزه عنایت

فروغ سحـــر
عشق من و خــــــدای من, مقصـــد و مــد عــای مـن
پیش تو التجـــا کند, شــب همه  شـب دعــــای مـــــن
 
نغمه ی سوز و ساز من  قبلـــه ی هـــر نمــاز مــــن
حافــظ  رمــــز و راز مــن,  لطف تو و خطای مـــن
 
جـــان من و روان مــن, عشـــق تو  در نهـــان مـــن
دردء رســـد به جان مـن, از تو شــود شفــــای مــــن
 
از تـــو فروغ  سحــــرم , جلوه ی  تــــو در نظــــرم
هــر ســـو  تــرا مینگــــرم, ای بــــت آ شنــای مــــن
 
مــو نس مهـربان تو ئی , ما لک روح و جــان تو ئی
کیست دگــر جــــز تو کسـی؟ تا شنود نــــوا ی مــــن
 
هر دم ( عزیزه ) بوده است,  طا لب لطـف و عفو تـو
 جــــزکــــرمـــت ســیــه بـــود اول و ا نتهـــای مـــن

 
********************