آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

فروغ ای شاعر اندیشه پرداز

فــروغ ای شــا عـــر ا نـد یــشــه پــر د ا ز
دُ ر د رٌی بـه کـلـکــت مـی کـــنــــد نــا ز

جـمـــا ل و طــلــعــــت خـو بــا ن خـُــلـــٌخ
ر بــوده صـبــر و طــا قــت را ز مــا بــا ز

کــشــیـــده د ر کــمــنـــدی حـســن د لــهـــا
سـیـه چـشــمـا ن مشــکـیــن مــوی د روا ز

به خوا بـــم آ یـد هــر شـــب تا سـحــرگـا ه
کـه بـر زلــف چـو سـنــبــل مـی خـورم گـا ز

جــلا لــی را ســیـه مـویـی سـیـه چـــشـــم
چـو مـجـنـون کــرده بـر کـهـســا ر هــمــرا ز 

ز غـور قـنــد و بـد خـشــا ن تا به فــرخــا ر
کــنــد ا یـن مــرغ د ل هــمــو ا ره پـروا ز

بـه یــا د د وســتـــا ن یــکـــــد ل و جــا ن
شــود با شـعـــر و آ هــنــگ تــو د مـســـا ز

بــرا ی مــحـــر م را زی د ریــن مــلــک
شـو د با سـنـگ و کـو ه مـیـهــن هــمــرا ز

تــرا تـا تـوســن شـعـــر و ا د ب هــســـت
به مــیـــد ا ن سـخـــن جـا نـا نـه مــی تـا ز

د و چـشــم ا نـتـظـا رم هــشـت و چـا ر ا سـت
که د ر کـشـور سـعــا د ت کـی ر ســـد بـا ز

بـه عــشــق مـــلــت و مـــرد ا ن مــر د ش
ز رسـتــم هــا بـسـی ا فــســا نـه مـی ســا ز

بــرا ی حــفـــظ ا ســتـــقـــــلا ل مــیــهــــن
چو کـوهـکــن ســر به پـا ی عـشـق مـی بــا ز

 

استاد فضل الحق فضل
چـغـچــران دیار فـیـــروزکــوه غــور مـیـزان سال 1392 هـجـری شـمـســـی

ایـن پا رچه به اسـتـقـبا ل ســرودۀ زیـبـا ی شاعـر شـیـوا بـیـان و مضـمـون آفـرین مـیـهــن محـتـرم حـسـن شـاه فـروغ زیـر عــنــوان ( انباز ) سـروده شــده ا ســـت .