آرشیف

2018-11-28

فرهنگ و نقش آن در توسعه !

در فرهنگ فارسی حمید آمده است که فرهنگ به معنی علم، دانش، معرفت، قوم، ملت…؛ در فرهنگ دهخدا نیز به معنی دانش و تعلیم و تربیه آمده و در فرهنگ معین آمده است که فرهنگ برعلاوه ای علم و دانش معنی خرد و عقل را نیز میدهد. تقربین تمام واژه نامه های فارسی معنی لغوی فرهنگ را چنین گفته اند. اما معنی اصطلاحی فرهنگ چیز دیگری میباشد. چنانکه جامعه شناسان تعریف میکنند، فرهنگ عبارت است از ارزشهای مادی و معنوی یک جامعه میباشد. در سایت "گی ییک مرکزی" ترکی آمده است که فرهنگ عبارت است از ویژگی های مادی و معنوی یک جامعه میباشد که در طول تاریخ بوجود آمده و از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا کرده است. این سایت در ادامه مینیویسد، فرهنگ عبارت است از هویت یک جامعه و همچنان طرز زندگی و تفکر یک جامعه و اجتماع میباشد.
فرهنگ یک پدیدهٔ مهم برای جامعه سازی و همدیگر پذیری میباشد. از دیدگاه های دانشمندان جامعه شناسی فرهنگ را میسر رشد کشور تعریف میکند.به طور مثال اگر دقت کنیم افغانستان دارنده فرهنگ است هما فرهنگ افغانستان بیشتر تمرکز بالای سنتی گرایی دارد و اگر نگاه کنیم در جامعه افغانستان بیشترین افراد جامعه سنتی و مذاهبی بوده. در یک دید کلی میتوانیم بنگریم عقب ماندگی فرهنگ؛و جامعه افغانستان بر میگردد به سنتی گرایی و مذهبی بودن آنها!

از معلومات بالا چنین به نظر میرسد که اصطلاح فرهنگ بیانگر هویت، طرز زندگی، فکر، ارتباطات خانوادگی، رسم و رواج، سمبول… یک جامعه، ملت، کشور… میباشد و فرهنگ هر جامعه مختلف میباشد.  اگر جامعه غرب را نگاه کنیم قبل ازینکه به توسعه دست پیداکنه مشکلات فرهنگی زیاد دارا بود. بعد از چند مدت به این مشکلات فرهنگی آنها نقطه پایان گذاشت خوب قبل از اینکه جامعه غربی رشد ویا به توسعه دست رسی پیداکند. در آن جامعه مشکلات گوناگون وجود داشت چی از نگاه فرهنگ و چی از نگاه جامعه آنها  به بحران مواجه شده بود. در آن زمان فرهنگ غربی بیشتر تمرکز خود را بالای دیدگاه های سنتی گرایی مینمود. بعد از چند مدت اینها یک نظام پروتستانت را به اوجود آورد که آن نظام باعث پیشرفت و توسعه جامعه غربی شد.بناءً میتوان گفت که فرهنگ عبارت است ارزشهایی میباشد که از طرف تمام ویا اکثر اقشار جامعه قبول گردیده و شکل یک سمبول و نشانی آن جامعه و ملت را به خود گرفته باشد. زمانیکه انسانها شخص و جامعه ای با چنین ویژگی را دید، درحال بداند که این شخص مربوط فلان ملت و کشور است ویا نام این جامعه فلان است… وغیره.
ماکس وبر یک دانشمند جامعه شناسی بود وی بیشتر فرهنگ گرا بود .از نظر ماکس فرهنگ فرهیخته باعث پیشرفت یک کشور میشود . فرهنگ فرهیخته  تمام ارزشهای یک جامعه در خود جاه داد که این فرهنگ میتواند جامعه را رشد بدهد.
ماکس وبر تلاش میکرد یک فرهنگی را به اوجود بیاورد که پیشتر تمرکز آن بالای مدرن گرایی و فرد گرایی باشد. 
در قسمت فرهنگ سازی افغانستان باید تمام اقوام نقش خود را ایفا کند. باید تمام پدیدهٔ های ضعیف که در فرهنگ ما اوجود دارد. آنها را ازبین ببرد. تا فرهنگ ضعیف افغانستان تبدیل به فرهنگ فرهیخته شود.
امید که ما جوانان امروز که آینده سازان فراد و امید وطن هستیم، ویژگی ها و فرهنگ اصیل افغانستانی خود را در نظر گرفته در صدد داشتن یک کشور زیبا شده و با ممالک دیگر شانه به شانه حرکت کنیم.

نویسنده : احسان الله ابراهیم خیل.