آرشیف

2019-1-15

فرهنگ و نقش آن در توسعه سیاسی!

  فرهنگ و نقش آن در توسعه سیاسی!

(چالش های که در فرهنگ افغانستان رونما شده)
 

قبل از اینکه بالای فرهنگ افغانستان صحبت داشته باشیم باید اولتر چند چالش که در مسیر توسعه سیاسی در افغانستان وجود دارد  درباره یاد آوری نمایم!

امروزه چالش های زیادی در مسیر پیشرفت ما نهفته است. ولی چرا نمیخواهیم خود را تغییر بدهیم.؟ 

خوب امروز اگر ما به این فکر باشیم که عضای سیاسی و افراد حکومت کننده گان مان نمیتواند کشور را با پیشرفت رو به رو بسازد این فکر اشتباه است.امروزه این عقب ماندگی جامعه افغانستان از فقدان همدیگر پذیری. و از فقدان فرهنگ شهری کشور مان سرچشمه میگرد. کشور افغانستان و ملت افغانستان آنقدر کشور عقب مانده است که تا هنوز نتوانسته یک فرهنگ.خوبی را و جامعه پذیری خوبی را برای بهتر سازی کشور. و بهتر سازی ملت.انتخاب کند.‌

خوب بعضی افراد هستند از فرهنگ افغانستان. پشتبانی میکند. وافراد اش را خطاب به بی فرهنگ می نمانید. ولی از دیدگاه من به عنوان یک نوسیده(کوچک) اینست.

 ملت افغانستان. و ساکنین این جغرافیا مشکلات خاص خود را در درون خود دارد. اگر نگاه کنیم. امروزه ساکنین کشور. در دوره تاریخ با حادثات جنگی.و با جنگ های قومی به سرمی بردن.که اثرات این حادثات تاهنوز جریان دارد درون جامعه افغانستان و تاهنوز این کشور و این جامعه نتوانسته برای این همه دگرگونی ها نقطه پایان بگذارداز نگاه روانشاسی انسانی جامعه افغانستان را و ساکنین این جغرافیا را تشبیه به یک آشفتگی درونی کرده که برای ساکنین این جغرافیا یک پدیدهٔ وحشتناک تلقی میشود.این مرض ویا این حادثات برای ساکنین جغرافیا تشبیه به مکدر مغذی شده که این مرض انسان را ناراحت؛و نارآم میسازد!و همین حادثات وحشتناک امروزه باعث خون گرمی این ملت افغانستان شده است! وه همین ساکنین است که به فرهنگ خود دقت نمیکند!

و اگر نگاهی کوتاه در باره فرهنگ افغانستان داشته باشیم. بنیاد گزاران فرهنگ افغانستان چند شخص سنتی گرا. و چند فرد.کم دانش بود که باهم جمع شد.وفرهنگ افغانستان را با همان دیدگاها و نظریاتی سنتی تهداب و یا بنیاد گذاشت. قبل از اینکه فرهنگ را تعریف کنیم نیاز معنی کلمه فرهنگ داریم. فرهنگ  در لغت نامه حمیدی و در لغت نامه معین به معنی ( علم، دانش، تربیه و مات قوم) معنا میشود! و فرهنگ ویژه گی های مادی و معنوی کشور را در بر میگرد!گر تعریفی از فرهنگ ارائه کنیم.از دیدگاه خود. فرهنگ( عبارت از رسمو رواج.عرف وعادات پایدار یک جامعه تعریف میشود.)

فرهنگ مسیری برای توسعه وپشرفت توسعه سیاسی تلقی میشود! اگرنگاه کنیم. پشرفت جامعه غربی ریشه میگرفت از اصلاح سازی فرهنگ شان که امروزه توانسته. کشور  جهان اول نامیده شود. و همان فرهنگ شان باعث توسعه سیاسی آنها شده است. اگر نگاه کنیم. جامعه غربی پیش از اینکه دست به توسعه سیاسی پیدا کند هزار سال به جنگ و در حالت گذار به سر میبرد. که در آن زمان. مذهب کاتولیک در آنجا حاکم بود. بعد هزار سال جنگ  آنها توانستند. که به یک مذهب رام شده دین مسیحت دست پیدا کند که آن عبارت از مذهب. ویا دین پروتستانت نامیده میشد. به گفته دانشمد ماکس وبر!

. همین دین پروتستانت باعث پیشرفت جامعه غربی شده. که امروزه فرهنگ و دین نقش عمده را در توسعه سیاسی کشور ها دارد

ماکس وبر آمد مقایسه کرد جامعه غربی را با جامعه شرقی که در نتیجه. جامعه غربی توانسته خود را به توسعه سیاسی و فرهنگ خوبی دست پیدا کند!

خود توسعه را اگر تعریف کنیم عبارت از رشد انکشاف وپیشرفت یک جامعه تعریف میگردد. که این توسعه سیاسی. پهلوها و بعد های مختلف دارد. که عبارت از بعد سیاسی؛ اقتصادی؛ فرهنگی؛ اجتماعی.بشمار میرود. هر کشور که بخواهد به این چند بعد دست پیدا کند. باید فرهنگ مناسب و سرمایه اجتماعی را دارا باشد که آنها بتواند به آسانی دست به توسعه سیاسی پیداکند!

 امروزه عمده ترین مشکل که  موانع در مسیر توسعه سیاسی با آن رو به رو هستیم یکی آنها فرهنگ جامعه افغانستان تلقی میشود که این فرهنگ نتوانسته بستر خوبی را برای پیشرفت و توسعه سیاسی داشته باشه. به گفته های حفیظ منصور  در کتاب ( موانع توسعه سیاسی در افغانستان)

یکی از چالشهای عمده که جامعه افغانستان نتواسته دست به توسعه سیاسی پیدا کند. ریشه میگرد از فرهنگ سنتی و از اندایشه های سنتی که این نظریات سنتی و فرهنگ موانع بزرگی در مسیر توسعه سیاسی تلقی شده در این جامعه!اگر نگاهی داشته باشیم به کشور های اسلامی که سایر کشورهای اسلامی تابه امروزه نتوانسته دست به توسعه سیاسی پیداکند واین ریشه میگرد از فرهنگ سنتی همان جامعه که فرهنگ آنها زمینه سازی و یا بستر سازی درستی را برای توسعه سیاسی نداشته.

امروزه باید اولترین گام که جامعه افغانستان بر دارد عبارت از اصلاح سازی فرهنگ  و آگاه دهی.شهروندان برای رشت فرهنگی تلقی!

از دیدگاه ماکس وبر کشورهای که داری فرهنگ مدرن میباشد آنها میتواند به زود ترین فرصت توسعه و پیشرفت کند. وکشور های که فرهنگ سنتی را دارا میباشد. نمیتواند به توسعه و پیشرفت نایل گردد.

 از نگاه جامعه شناس امیل دروکیم به این نظر بود که فرهنگ ها میتواند نظریات مدرن را به خود جاه بدهد وهم میتواند که نظریات سنتی را در خود و جاه دهد!

امروز فرهنگ افغانستان بیشرتاکید بالای نظریات سنتی دارد که این باعث عقب ماندگی کشور و  جامعه شده است!

اگر بخواهیم به توسعه و پیشرفت دست پیدا کنیم. نیاز به اصلاح سازی جامعه. و اصلاح سازی فرهنگی داریم که این اصلاح سازی میتواند کشور را به یک تحولات دیگری روبرو بسازد.یعنی به یک تحول مثبت!

نویسندهاحسان الله ابراهیم خیل!