آرشیف

2020-7-4

رفعت حسینی

فرهنگ و مدنیت <خس پوشکی>

چندی پیش داکتراشرف غنی که از پنجاه سال پیش تابعیت امریکایی دارد واکنون رییس جمهورافغانستان است،حکم رهایی تعدادبی شمارقاتلان ودهشتگران طالبان را بافرمان اجازه داد. این کاراوهرچندمخالف ارزشهای مدنی ودیموکراتیک هست مگرومگرمخالفِ تاریخ خاکستان افغانستان که تاریخچهء «بیهودگی» هاست، نمی باشد.

 فرهنگ ومدنیت افغانستان ازآغازتا امروز خس پوشکی است.

 

بنگرید به سترگ ترین دست آورد های تاریخ افغانستان:

‌یک. برقع را که بانوان، باستم وجبر،به پوشیدن آن مجبورشدند.

دو.ساختن مدفن (دروغین) علی ابی طالب دربلخ.

سه. ساختن زیارت :

الف.برای خرقهء{دروغین} پیامبرمحمد دربدخشان وانتقال آن لباس دروغین بقندهار

ب.برای موی [دروغین ]پیامبراسلام

چار. مباهات نمودن به اشعارشاعرانی که :

الف/ یا درمدح ظلم وظالم

ب/ یا مغایر ارزشهای حقوقی انسان همانند نکوهش بانوان

{شعر}ساخته شده اند.

پنج. افتخار به پته خزانهءدروغین

شش. شورش بچه سقورهزن برخلاف نهضت های مدنی شاه امان الله وحکمفرماشدن بچه سقو

هفت. انقلاب ثورنامیدن دوران شکنجه وبستن وکشتن

هشت. رهبرکبیرخلق شمردن تره کی قاتل

نه. رییس جمهورشدن سه ملا: عمر،مجددی وربانی

ده. اهدای لقب قهرمان ملی به احمدشاه مسعودچپاولگر

یازده. رییس جمهورگردیدن حامدکرزی فاسد

دوازده. قُلابی خواندن دیموکراسی حقیقی دوره محمدظاهر ازسوی انقلابی های قلابی یعنی پرچمی خلقی

پژوهشگران افغانستان درحال حاضر:

الف/برتأثیر انگلستان برافغانستان دردوران امیرعبدرحمان وامیرحبیب الله

ب/معاهده دیورند

<تحقیق !!!!> میکنند.

درحالیکه از۱۳۵۷ تا۱۳۹۹خ بیشترین وعالیترین مدال ها ازسوی روسای جمهورافغانستان به سربازان روسی وروسای جمهورایالات متحده اهدا شده است وروسای جمهورافغانستان از روسای جمهورشوروی،عربستان وایالات متحده نشان دریافت نموده وبرغرورملی افزوده اند.