آرشیف

2015-1-25

عبدالستار سروش

فرهنگ مــــــــا ارزش دارد!

 
 
فرهنگ به مجموعه اي ازدست آوردهاي مادي ومعنوي يك جامعه اطلاق مي شود كه ازضمانت اجرايي خاصي درنزد افراد جامعه برخوردار است؛ هنجارها وارزشها گيره خورده باتاروپوداجتماع وداراي قدامت چندين ساله ميباشند،امادرحال حاضرزيرپاگذاشتن آن ورفتن درمسير ديگري انحراف ازخواسته هاي پذيرفته شده اي  جامعه است. فروختن اين ارزشها درمقابل سريال هاي هندي يعني نهادينه ساختن سبك هندي درمراسم ازدواج وديگر ابعاد زندگي جفاي بس بزرگ وخيانت نابخشودني درتاريخ رسوم وعنعنات اين ديارباستاني واين سرزمين كه ازجمله شش تمدن كهن بشري خوانده شده است، مي باشد.
  اگردقيق توجه داشته باشيم، پخش ونشر سريال هاي هندي نوعي استعمارفرهنگي است كه به صورت ناخود آگاه  فرهنگ ملي مارا صدمه مهلك ومهيب مي رساند، توسعه وگسترش فرهنگ ايشان در ريشه وبيخه فرهنگ كهن ما آب زهرآگيني ميباشد كه در درازمدت برگ وباراين درخت باعظمت را زردساخته ودرخاك سياه مدفونش مي سازد. تقليد وتعميم رسوم هندي وغربي هيچ گاه درزندگي اجداد ما مشاهده نشده آيااين نسل تداوم پيدانكرده است؟ ويا دست نيافتن درتمدن عامل اش عدم پيروي ازشيوه هندي پنداشته مي شود؟
   متمدن شدن ازنظرمن تعميم بخشيدن رسوم هندي درخانواده نيست بلكه راه ديگري را بايد تجسس نمود تا باشد روزي بتوانيم از آنچه كه ديگران درتكنالو‍‍‍‍‍ژي عرضه نمودند، دست بالاپيدانمائيم. والدين گرامي اگربه جاي نشستن درمقابل تلويزيون بااهل اولاد خودسرنوشت وداستان صحابه جليل القدر را تعريف نمايند و راه رسيدن به سعادت دنيا وآخرت را براي شان توضيح دهند، آنگاه ما ميتوانيم قدم كوچكي را درجهت رسيدن در جاده ديگران كه خود را متمد خوانده اند، بگذاريم.
   استفاده ازيك فرهنگ واحد درزندگي عامه يك جامعه ميتواند سيرآن جامعه را معين ساخته و به سرمنزل مقصودشان برساند؛ پيروي از فرهنگ واحد، نماي هماهنگي، يك دلي، رونق واحد و زيبايي يكسان ومورد پذيرش عام وخاص يك جامعه قرار مي گيرد.
    در فرجام ازتمام خواننده گان محترم سايت جام خواهشمندم كه باانتقادات سازنده وسودمندشان نظرخويش را درباره اين مطلب ارايه نمايند.
 
 
عبدالستار سروش
غور- فروزكوه
22حوت 1290 هـ . ش