آرشیف

2014-12-30

عزیز علیزاده

فرهنگ ما، سرود ملی ما !

azizullah41@yahoo.com

طنــــــــــــز

 
  پس ازآنکه وزارت اطلاعات و فرهنگ!؟ از جانب گروه موسیقی ایرانی، بخاطر درخواست بخوانش گرفتن سرود ملی از حاضرین، مورد توهین قرار گرفت و این موضوع به دماغ حساس جناب وزیرصاحب محترم بد خورد، جناب ایشان فورا دست به کار شدند و لایحۀ را تدوین و به شورای مُـلی جهت تصویب ارایه نمودند:
     1. پس از این هرکودک نوزاد  به مجرد تولد شدنش باید سرود ملی رابه چهارزبان رسمی کشور بیاموزد. در صورتیکه کودک در آموزش تنبلی کند، الی یاد گرفتن مکمل سرود ملی از مکیدن پستان مادر محروم و بجای آن مکلف است تا از شیرپودری پاکستانی باکیفیت زیر صفراستفاده برد.
    2. زن و شوهری که شوق بچه دارشدن بسرشان میزند، باید به یکی از نماینده گیهای وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه و پس از سپری نمودن امتحان در رشته خواندن سرود ملی مجوز بچه دارشدن را دریافت دارند.
   3. تمام مادران مکلف اند تا هنگام خواب نمودن کودک شان بجای لالایی های معروف محلی از خواندن سرود ملی کار بگیرند، تا کودک شان آرامتر بخوابد. سایر لالایی های مادران بعد از توشیح همین قانون ملغا اعلام میگردد.
   4. برعلاوه سرود ملی تمام مردم افغانستان که درحین زمان تابعین وزارت اطلاعات و فرهنگ محسوب میشوند، مکلف اند تا جغرافیای کشور را، مخصوصا ًحدود و سغورآنرا بشناسند و پس ازسپری نمودن امتحان، مجوز شهروند شدن را دریافت نمایند.
  5. از آنجایکه پادشاه گردشی در افغانستان زود زود اتفاق میفتد وهرپادشاه جدید برای خوش نگهداشتن همسایه ها قسمتی از خاک کشور را دودسته تقدیم  همسایه ها مینماید و هم برای خودش سرود ملی جدید و بیرق جدید مییاورد، پس این وظیفه مردم است که جبرا ً سرود ملی جدید را بیاموزند و سرحدات تازه کشور را بشناسند.
   6. وزارت خارجه مکلف است تا به تمام سفارتخانه ها و نماینده گیهای سیاسی کشور درخارج اطلاع دهد که منبعد هرخارجی که درخواست ویزای افغانستان را مینماید، باید سرود ملی و سوانح مکمل وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ را از یاد داشته باشد، درغیرآن به شخص مذکور ویزا داده نشود.
   7. موظفین سرحدی وظیفه دارند تا هنگام ورود خارجیها به داخل افغانستان ایشانرا مجبور به خواندن سرود ملی به آواز بلند نمایند و پس از آن مهر ورودی را روی پاسپورت شان بلگانند.
   8. به افراد یله خند و یاکسانیکه چهره های بشاش دارند هرگز اجازه ورود به کشور داده نشود، تا خدای ناخواسته خندۀ شان ساری نباشد و روی مردم ما تآثیر نگزارد.ا
  9. پس ازآنکه همه تابعین وزارت اطلاعات و فرهنگ، فرهنگ کشور را آموختند، منسوبین وزارت اطلاعات و فرهنگ آخرین کسانی خواهند بود که خودشان را فارغبال احساس نموده و شروع به آموزش فرهنگ و سرود ملی آن به هرچهار زبان زنده کشورنمایند.    
   10. این قانون را چه رئیس جمهور توشیح نماید و یانه، سراز امروز به امر شخص وزیرصاحب اطلاعات قابل اجرا میباشد و سرکشی از قانون به معنی سرکشی ازامر وزیرصاحب خواهد بود.
( پایا…؟؟ ن ؟ هه هه هه…)  نمیدانم…