آرشیف

2018-4-1

پوهیالی نظرمحمد طوفان غوری

فرهنگ جامعه و ژنتیک‎

چکیده
علم و تکنالوژی در حال حاضر بدون وقفه در حال تغییر است امروز دنیا از برکت علم در حال دگرگونی است. علم به شدت به فعالیت های خود در گسترش مثبت، پیچیده شدن و ناهمگون قدم می گذارد و به همین دلیل است که رابطه دو سویه بین علم و فرهنگ به وجود آمده است و علم در جستجو کسب اعتبار جامعه ضرورت پیدا نموده است.

ادامه مطلب در اینجا