آرشیف

2019-8-5

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

فرهنگ تحمل

فرهنگ تحمل ومدارا را سیاسون جنگ افروز مان درجامعه مان کاملا تخریب فرمودند، که نیازمندی احیاست این میهن جنگ زده دوباره بتواند با آن دست یازد و دربین اقوام وقبایل بستر سازی گردد.
فرهنگ مدارا ومروت درسطوح بلند کشور درنشست های سیاست مداران مان عین به بحث گیری مسائیل الیاکشور میتواند این سیاست پیامد وراهکار پیدا نماید، ویژه زمانیکه آقای رحمانی وجناب خواصی صاحب مشکل پیدامیکنند به مشت ولگد بر دهن یگددیگر نکوبند جوانمرد مابانه ،وطن دار مابانه کنار آیند تا بتوانیم قانون گذاران قوی داشته باشیم که به اسم آنها بنام ونشان آنها افتخا رکنیم مگر متاسف آنیم که سیاست مداران مان به فرهنگ مروت مدارا اصلا آشنانیستند، از ریس صاحب جمهور احترامانه تقاضا به عمل میاوریم تادریک ورکشاپ نه خیلی زمان گیر این سیاسیون را به این فرهنگ آشنا سازند. فرهنگ مروت مدارا درسطوح بلند کشور راهکار خوب پیدا نماید تادربحث ها، گفتگوها مذاکرات ویژه درانتخاب این شخصیت وآن شخصیت این فرهنگ را زیر دید داشته باشند. زمانیکه بایکدیگر کنار نمیایند نشود که چون دفتر روند سبز افغانستان به یک دید آنرا هدف قرارفرمودند، ما این حادثه المناک را نیکوهش نموده به رفتگان فردوس برین وبه زخمیان این حادثه شفا عاجل آرزو مینمائیم ، این کار سیاسیون ناکام ، ناکار آمد جمهوری مان افغانستان است، دریک کلیپ از ایشان دیده بودیم که گفته بودند از شاه رگ گردن هم به مانزدیک باشد این شاه رگ را میبریم که منظور ناکامشان جناب امرالله صالح بود، امرالله صالح یک سیاست مدار موفق که با این فرهنگ سیاست "ومروت مدارا" کاملا مجهز اند آری من یک تن از رهروان ایشان هستم.