آرشیف

2019-9-19

غلام رسول مبین

فرهنگِ تاریخ محوری (پیشنهادی به اهل کسبه در غور) !

بنام ایزدِ منان

همانطوریکه محافظت از میراث های فرهنگی مسوولیتِ خطیر یک جامعه، ملت و حکومت میباشد، حفظ از میراث های تاریخی ارجح تر است. به تمام اصنافِ اهل کسبه مشمولِ (بازرگانانِ اتاق های مختلف، شرکت های خصوصی اعم از تدارکاتی، ساختمانی و ترانسپورتی، کارگران حرفوی و هنری) ولایت غور پیشنهاد مینمایم که به کنارِ ترویج و توسعه ی بازارِ کسب و کار خویش؛ سعی ورزند که در نامگزاری لوحه، اسناد و نامِ بازرگانی نهادها، فروشگاه ها و اتاق های هنری خویش از نام های تاریخی کشور به خصوص ولایت غور که ازین نگاه به یاد فراموشی سپرده شده است، دریغ نورزند. میخواهم توضیح دهم که تقلیدِ بیجا از نامگزاری های تکراری ما را به جای نمیرساند. مدتِ که از عمر من میگزرد به مسایلِ که برای من خیلی خوب و خوشنما جلوه نکرد برخوردم و اینکه مشت نمونه ی خروار خدمت تان یادآور میشوم: 

 1. اکثریت شرکت های خصوصی اعم از تدارکاتی (لوژستیکی و ساختمانی) و ترانسپورتی کوشش مینمایند که صاحبانش به نامِ فرزندانِ خویش مسما نمایند. مثل: شرکت لوژستیکی خالد ولید، شرکت ساختمانی برادرانِ ابراهیمی. در صورتیکه بیشترشان با بردرانِ خود گپی نیستند. 
 2. اکثریت شرکت های خصوصی به نام فرزندانِ خویش مینامند. به دیدگاه من اینکار مناسب نیست. نباید، فرزندِ که تا حال دست چپ و راست خود را تفکیک کرده نمیتواند، فروروند به دنیای بازرگانی، سیاست، اقتصاد و استفاده جویی هان دنیای امروزی. به گونه مثال: شرکت سرکسازی میرویس قاسم ویا شرکت ترانسپورتی احمد جان ولی جان. 
 3. آب میوه ی چهار فصل. در حالیکه به این نام سالهاست به هرات فعالیت دارد. 

پیشنهاد مینمایم که از نام های تاریخی اماکن، شخصیت ها و قلعه های مشهورِ غور استفاده صورت گیرد تا این موضوع به یک فرهنگی غوری محور مبدل گردد. مطمیین باشید تا که شما به کوهِ بلند و ممتدِ "بند بایان" اهمیت و جایگاهِ فرهنگی منحیث یک مکانِ تاریخی ارزش قایل نشوید، از دیگر ولایات تا قرن های بعد به این نام آشنا نخواهند شد. شما هستید که گنجینه های نهفته در خاک و وادی این ولایت را برای هم میهنان به معرفی میگزارید. من خواهش میکنم به این نام اهمیتِ تاریخی قایل شوید و در محافلِ فرهنگی، بازرگانی، سیاسی و اجتماعی به جایگاه تاریخی و باستانی شان تمرکز نمایید: 

 1. بند بایان (به نامِ سیاه کوه نیز مشهور است و کوچی ها آنرا سیاه بند نامند). 
 2. نرکوه (به نامِ سفید کوه نیز مشهور است). 
 3. چهل ابدال 
 4. مرورود (مرغاب فعلی)
 5. هریرود ( به جغرافیای تاریخی حافظ ابرو  به نامِ رود چغچران یاد شده است).
 6. فراهرود
 7. غرچستان
 8. منارِ جام
 9. کاسی
 10. آهنگران
 11. چغچران
 12. مندیش (ساغر یا ساخر)
 13. ضحاک 
 14. قلعه ضحاک
 15. خَرنَک (به همین نام اکنون روستای است به ولسوای شهرک ولایت غور. در تواریخ مذکور است که خرنک اسمش محمد بوده و پدرِ امیر شنسب پدرِ امیر فولاد بوده است). 

جهت نام بندی اصناف مختلفِ بازرگانی، تدارکاتی، فرهنگی، هنری، ترانسپورتی و غیره به نمونه های ذیل توجه نمایید: 

 1. آب میوه یی بندِ بایان، به ذهنِ انسان طوری نمایان میگردد که آب بند بایان گوارا، شیرین و بامزه است. ویا آب میوه ی هریرود، آب میوه ی دره ی جام، آب میوه ی مرورود و ده ها نامِ مرتبطِ دیگر. 
 2. شرکت ساختمانی منارِ جام ویا مندیش طوریکه به ذهن انسان خطور مینمایند که ساختمانی های بلندی و استواری جام و مندیش اعمار گردد. ویا شرکت ساختمانی قلعه ضحاک، شرکت ساختمانی چهل ابدال،  
 3. شرکت ترانسپورتی غرچستانی، انسان ها مایلند که شمال افغانستان را با عبور از غرچستان ببینند. مرکز باربری فراهرود، مرکز باربری نرکوه و ده ها نامِ دیگر. 
 4.  مرکز تجارتی چغچران، هوتل و رستورانتِ مندیش و ازین قبیل. 

این طرح های پیشنهادی بر میگردد به شخصیت های که احساس حفظ ارزشهای فرهنگی و تاریخی دارند و میخواهند که برای بقای تاریخ و فرهنگِ خویش کارهای سودمندی را انجام دهند. 

باحفظ حرمت
غلام رسول مبین
غور، چغچران
27 سنبله 1398 هـ.ش.