X

آرشیف

فرقه وهابی در کشور های عقب مانده, دست نگر وب ی سواد

 

امروز دین اسلام به خطربزرگ مواجه است و از دو جبهه بزرگ مورد تاخت وتازعقیدتی ومذهبی قرار گرفته یکی پروپاگند های منفی جهان غرب درمقابل اسلام بویژه بعد از واقعه دلخراش یازده سبتمبر شدت اختیار نمود وبه حضرت محمد پیامبرگرامی اسلام توسط کاریکا تورهای توهین آمیزاهانت نمودند وپیشوای مسلمین جهان را تروریست معرفی وقرآن را چندین بار به آتش کشیدند. 
دوم افراطی گرایان !! دین را در تضاد با واقعیت های جهان دانش قرار داده ومذهب را با عقاید عقب گرایانه توام نموده اند , توسل به خشونت , تعصبات مذهبی , قومی ونژادی جامعه مارا به عقب ماندگی کشیده وامروزامت اسلامی ازنا رسائی ,کج اندیشی ,پشخار گری واستبداد رنج میبرد واین افراطی گرایان زیر پوش دین ومذهب مرتکب جنایات خیلی خطر ناکی شده اند که نه به اسلام ونه به انسان ارزشی قایل اند .
سر بریدن , انتحار , سنگسار کردن به آتش کشیدن وبه حرمت زنان مسلمان تجاوز کردن, کلیسا را به آتش کشیدند , به مساجدحمله ومسلمین بی گناه را در وقت نماز به رگبار ومسلسل بستند وحتی بمب را بین قرآن جاه سازی نموده ودر روز عید قربان در داخل مسجد انفجار دادند واین جنایات بنام دین اسلام در افغانستان , پاکستان , عراق سوریه واخیراً در مصر تا امروز ادامه دارد. این روش های خشونت آمیزغیراسلامی وغیر انسانی توسط طالبان وبخصوص القاعده که ازیک فرقه هابی پیروی میکنند بالای مردم بی دفاع اعمال میشود . 
از پیدایش فرقه وهابی یکصدو پنجاه سال نمی گزرد واین فرقه به اسلام بکلی یک تعریف جدید ارائه کرده ومسلمین را به خصوص جوانان مارا به تردید ونا باوری به اسلام ومذهب شان قرار داده است . این فرقه خودرا مسلمان واقعی ولی پیروان سنی , شیعه ومذاهب دیگررا مشرک قلمداد میکنند .
اسلام رااین افراطیگریان در جهان به حیث یک دین خشن ,بی رحم که مخالف همه ارزش های ناب اسلامی است معرفی وبر ضد دانش وتحصیل است ,درست همان روش بدوی قبل از اسلام که در شبه جزیره عربستان حکمفرما بود امروز توسط فرقه وهابی احیاه شده , فرقه وهابیت یک گروه تکفیری است که با عقاید همه مسلمین مبارزه میکند .
درد ناک ترین کاری که وهابیت مرتکب شد آتش زدن به کتاب خانه بزرگ "المکتبه العربیه" به بهانه وجود کفریات بود دراین کتاب خانه بیش از 60 هزار کتب کم نظیر و بیش از 40 هزار نسخه خطی منحصر به فرد وجودداشت ودرمیان آنها برخی از آثار خطی دروان جاهلیت وقرارداد یهودیان با کفار قریش بر ضد حضرت رسول اکرم (ص)وجود داشت مراسلات وآثار خطی حضرت علی , حضرت ابوبکر, حضرت عمر خالد ابن ولید وطارق ابن زیاد وبرخی از صحابه پیامبر گرامی اسلام نگهداری میشد وقران مجید به خط عبداله این مسعود بود که دراین کتابخانه بزرگ اسلام نگهداری میشد ومزید بر آن درهمین کتابخانه انواع وسلاح های کفارمکه که در زمان حضرت رسول اکرم برضد مسلمین بکاررفته بود بطور نمونه جمع آوری وحتی یک تعداد از بت های که هنگام ظهوراسلام مورد پرستش بود به حیث شواهد تاریخی گذاشته شده بود مانند بت لات , بت عزی وبت هبل وجودداشت , هنگام تسلط وهابیان در حجازبه بهانه کفریات این کتاب خانه بزرگ به اتش کشیده شد و قبورشهدای بدر, بارگاه ائمه بقیع تخریب گنبد امام حسین , حمله بر نجف وکشتار حجاج بی دفاع یمنی ومرقد مطهر فاطمه بنت اسد مادرامیرمومنان را که یک بار گاه تاریخ اسلام شناخته کیشد از بین بردند واین افراطی گرایان به یزید قاتل حضرت امام حسین " حضرت یزید (رض) خطاب میکنند وآنرا خلیفه هفتم اسلام میشناسند . 
جمله معروف همفر که یک جاسوس انگلیس درعربستان بود پس از باز گشت به انگلستان به طور افتخارآمیز در کتاب خود نوشت که:" من با اتحاد دومحمد ( محمد ابن عبدالوهاب ومحمد ابن مسعود جد آل خاندان ابن سعود ) دین حضرت محمد را ویران کرده ام .
محمد ابن عبدالوهاب از ناحیه نجد برضد ترکان عثمانی که در آن زمان شبه جزیره عربستان را تحت کنترول داشت قیام مسلحانه نمود وبه تعداد زیاد مسلمین ترک عثمانی را از تیغ گزرانید وانگلیس که درآن زمان رقیب سرسخت ترکان عثمانی بود وعثمانی ها از نگاه نظامی تا اطریش پیشرفت کرده بودند اروپا را به تشویش انداخت وکشور استعماری انگلیس که زعامت سیاسی خودرا را توسط پیشروی ترکان عثمانی به خطر دید , قیام محمد ابن عبدالوها ب را بر ضد ترکان عثمانی در شبه جزیره عربستان کمک نمود انگلیسها با این هدف ترکان را درجنگ باعرب ها مصروف ساخت تاجلو پیشرفت ترکان عثمانی رادر اروپا مهار کند , در اثرجنگ های شدید قبایل عرب های شبه جزیره عربستان ترکان عثمانی ازعربستان عقب نشینی کردند و از نگاه سیاسی ترکان را ضعیف ساختند, بعد برای بدست آوردن قدرت بیشتر سیاسی محمد ابن عبدالوهاب با قبایل دیگرعرب درجنگ وخون ریزی های شدید مصروف شد تا اینکه محمد ابن سعود سرسلسله خاندان سعودی به یاری محمد ابن عبد الوهاب ویارانش شتافت وقبایل متمرد متعددشبه جزیره عربستان را مغلوب نمود ومحمد ابن عبدالوهاب با خاندان با نفوذ ابن سعود اتحاد نمود ودختر خودرا به ازدواج بیکی از شاهان ابن سعود در آورد وفرقه وهابیت به حیث مذهب رسمی کشورعربستان شناخته شد و محمدابن عبدالوهاب فتوا صادر کرد که هر قبایلی که از قیادت پادشاه سعودی سرکشی کند بغاوت در مقابل اسلام است وباغی کافراست وباید از بین برده شود.وبه این ترتیب خاندان ابن سعودی سلطنت سعودی را در شبه جزیره عربستان تاسیس نمود و ذخیره سرشارنفت درشبه جزیره عربستان توسط انگلیس ها کشف و امتیاز استخراج نفت با عقد یک قرار داد دوجانبه که انگلیس سلطنت خاندان ابن سعود را در مقابل صدور نفت درانگلستان حمایه کلی خواهد نمود به امضا رسید که این قرار داد تا امروز پابر جا است . در آمد سالانه نفت امروز سعودی ها تقریباً به دوصد وپنجاه بلیون دالرمیرسد نفوس سعودی 26 ملیون است که ازآنجمله تنها16 ملیون تبعه سعودی است ومتباقی ده ملیون دیگر به حیث خارجی خدمات اجتماعی , اقتصادی وانکشاف صنعتی را برای کشور سعودی انجام میدهند . 
خاندان سعودی دارای پینج هزارشهزاده است شبه جزیره عربستان را مالک بلا منازعه خویش دانسته چون به خانواده های مرفع بزرگ شده اندو این شهزادگان تن پروربارآورده به آموزش وکسب حرفوی علاقه ندارندوعموماً این شهزادگان قانون گریز, شهوت پرست ودین گریزوازتوان بالای فکری وذهنی برخوردار نیستند . 
متا سفانه یک تعداد از مسلمین چشم وگوش بسته ما در افغانستان وسایر کشورهای همجوار شاه عربستان را به حیث خادم الحرمین میشناسند . وتمام عاید نفت که ارزش آن به صدهابلیون دالر درسال میرسد وچون ازفرقه وهابی پیروی میکنند سعی دارند که فرقه وهابی را در کشورهای مسلمین جهان توسعه بدهند .ودراین راه سرمایه های هنگفت را به مصرف میرسانند . فرقه وهابی را بخصوص درکشورهای غریب ,عقب مانده ,دستنگر وبی سواد مانند افغانستان , پاکستان ,یمن ,شیخ نشینان عرب وچند کشور افریقائی دراثر حمایه قوی پولی توسعه میدهند. دراین کشورها بخصوص در پاکستان مدارس ومساجد را تمویل کردند ودر پاکستان نظربه آماروارقام احصائیوی حکومت پاکستان به تعداد شش هزارمدرسه وجود دارد که ملاه های مدارس را تعلیم فرقه ائی وهابی داده وبا پول ذکات عرب های وهابی وسلفی تمویل میشوند . 
افراطی گرائی ریشه درفقر نا آگاهی , بی سوادی و کوتا نظری دارد . طالبان مردم وجوانان مارا با فتوای غلط شست وشوی مغزی داده وبه انتحارمتوسل می سازد ولی هدف اصلی اش نسل کشی قتل عام مردم بی گنا وبی دفاع کشوربه منظور تضعیف سیاسی افغانستان است سیاست تحریک طالبان عوام فریبی , گمراهی, فساد, انحطاط فکری , فرقه بازی ودین سازی بود که منجر به یک نفاق ملی گردید.

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.