آرشیف

2015-9-3

سعدالدین غوروال

فرشته ها میبرند
 
فرشته ها میبرند
پیکرهای مطهر شهداء را 
به بام دنیا ء و به پامیر زیبا میبرند
در نسیم صبح گاه هان
زیر نور خورشید  خدابه سرزمین آریا میبرند
برخیزید! فرشته ها سرود میخوانند
سرود جاویدانه به شهدا ی آریا ئی ها میخواند
نگاه کنید طلوع خورشید را
میتابد از پیکر مقدس شهداء
از رحمت خدا میتابد
برخیزید فرشته ها 
پیکرهای شهدای جرم را با وداع به خانواده ها میبرند
بشنوید صدا را صدای ناله مادرها را
که بگوش فرشته ها میرسد،
به دربار خدا میرسد
میخوانند فرشته ها میخوانند
سرود زمانه زیر نور خلوت ستاره گان
در بام دنیا زیر سقف آسمان نیلگون ميخوانند
دم نور پرفروغ خدا بر مقبره های سرخ پوش،
به رنگ لاله های بلخ باستان می درخشد،
دست دعا بلند کردند برای فرشته ها بلند کردند
به دربار خدا بلند کردند، به صبر والتجاه بلند کردند،
فرشته ها میبرند، پیکرهای مقدس شهدآء را،
برای وداع به مقبره ها میبرند.
 
غوروال، هرات