آرشیف

2016-8-30

غلام رسول مبین

فرستاده و محتویاتش !!!

 

فرستاده و محتویاتش !!!

بنام خداوند بخشاینده و مهربان
 
کتاب "فرستاده" که چاپ انگلیسی آن به نام The Envoy در ماه مارچ سال 2016 توسط مطبعه یی مارتین St. Martin Press در شهر نیو یورکِ ایالات متحده امریکا از چاپ برآمد، اثر ارزشمند سیاسی و اجتماعی دوکتور زلمی خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحد امریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد میباشد. متن فارسی دری آن در جریان ماه اسد 1395 با ترجمه یی هارون نجفی زاده خبرنگار فعال و جوان مستعد کشور از چاپ برآمده است ، علاقمندان زیادی را به خود جلب کرده است.  
مباحث "فرستاده" شامل خاطرات، زندگی نامه، تجارب و مسوولیت های نویسنده در قبال افغانستان ، عراق و سازمان ملل متحد به گونه یی رسمی و همچنین نقش ایالات متحده امریکا در قضایای دو دهه یی اخیر در افغانستان و به خصوص افغانستان پساطالبان میشود.
فرستاده یادداشت های سیاسی، دیپلوماتیک و اجتماعی دوکتور زلمی خلیلزاد را از کابل – کاخ سفید "قصر ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا" نیز بازگو میکند و نویسنده تلاش نموده است تا قضایای تجربه شده یی خویش را بدون سانسور به نمایش بگذارد.
من که شیفته یی این اثر مهم و سیاسی شده بودم نقل ترجمه شده یی آنرا درین اواخر به دست آوردم. برای تمام جوانان و دوستان که علاقه یی بیشتری به تاریخ و وقایع های تاریخی میهن دارند توصیه میکنم که این کتاب را مطالعه و از سیاست های آن برداشت های ژرف و عمیقی داشته باشند. 

ادامه مطلب در اینجا