آرشیف

2014-12-11

استاد فضل الحق فایق

فرخنده میلادی رسول اکرم ص

مولود مسعود فرزانه مردتاریخ مبارک باد!
امروزفرخنده روزیست که درحقیقت اعادۀ ارزشهای انسانی ازهمینجاشروع می شودو به تدریج تا مرحلۀ کمال خودسیرصعودی می نماید وهنوزهم به اوج واقعیت های انسانی فراتر ازآغازش به پیش می رود.
این مولودمسعودپیامبراولوالعزم اسلام یعنی حضرت محمد (ص) که مطابق به عام الفیل قرن ششم میلادی اتفاق افتاد یگانه روزپرمیمنت است که همچون بهار، با طراوت معنوی اش روی خزان بیدادی رابه گسترش دامنه های عدالت وصفابخشی درجهان عوض کرد.
هنگام تولداین ابرمردتاریخ وبازتابگرارزشهای کامل بشری؛واقعات واخبارمتعددِبوجودآمدکه هرکدام آن محورمعجزات آن را تشکیل می دهد ودرپیرامون آفرینش ، چنین مولود عظیمی درهیچ ادواری سابقه نداشته ودیگرهیچ اتفاق  نخواهد افتاد.
رسول اکرم (ص) با اینکه لمعه ازنوروامیدبود درجریان هجوم ازظلمت ها درصفحه هستی چون مشعل تابان درخشید با آن روندناگوارآن روزناگزیربه مشکلات های فراوان روبروگردید. علاوه ازپدیده های منحوس موجود آن زمان ، پدرش قبل ازولادت او،جهان رابه ترنم مرگ عبورکردوبه عزم سرای آخرت کاروانی دایمی بسته نمود . مادرش آمنه درسرآغازسالهای زندگی اش واژۀ پدرودرا زمزمه کردوبه خوابگاه ابدی شتافت وآن غنچۀ نوشکفتۀ بهارانسانیت را به آغوش گرم پدرکلان وکاکایش رهاکرد.
حضرت محمد (ص) بعدازتولدش مرحله به مرحله درس خودسازی می گرفت وازاستادهمیشه حضورروندتکامل گرایی را می آموخت . اوبودکه ازصفحات روشن دفترالهام چکیده های را که تاهنوزهیچ معلمی نیاموخته بودبخاطرمی سپرد. پیوسته باروح قدسیت زمزمه می کردوازتوفان جهل وظلمت وبیدادگری دربنی نوع بشرسخت رنج می برد. اوهمیشه درجستجوی آن بودکه ارزش ازدست رفتۀ انسانیت را چگونه دوباره بدست آوردوجهان را چسان به جامۀ عدالت مزین سازد.اما درحالیکه پشتیبان غیبی به حمایتش می پرداخت ومسیرهدفش را به زیباترین شکل پیش ازپیش رقم زده بود. همین بودکه قامت به منبررسالت برافراشت وپرچم توحیدرا به اهتزاز درآورد.
این نخستین مرحلۀ است که بشربسوی رستگاری کاروان می بندد وشخصیت برازنده که وظیفه رسالت را به عهده داشت این کاروان را رهبری می کند.
سپس این پیام آوری صلح وآزادی،  با تحمل معضلات سنگین ومواجه شدن دربرابرکفروشرک ومنافقین غرض عروج به پله های بلندانسانی وآوردن تغییرات مثبت درروندموجوده جامعه آن روز ، با تقدیم برنامه های روشن خود توانست به اذهان جهان انسانی با تامین حقایق علمی وتاکیدمحورهای اصولی  باورفشانی کندوخودرابه سرمنزل مقصودبرساند.
وی بهترین سیاستمدار بودکه درپرتوی دین ، قرآن ودستورات ویژۀ الهی تمام زیرکان وفصیحان آن روزگاررا که ازپذیرش اوامرالهی سرباز می زدند با تاثیرونقش منطق دعوت ، اکثری را به دایره سبزتعهد نشا ندوبرخی هارابه شعلۀ شمشیربیم وامیددرحلقۀ سرخ توبیخ وتسلیم کشاندوهمچنان باقی آن و باغیان را به وادی شکست رهسپارساخت.
درمسایل اجتماعی ، اخلاقی ورفتارفردی ، یگانه کسی بودکه نظیرش را تاریخ بشرسراغ نخواهدداشت. تجارت را شکوفا کرد. فرهنگ (ثقافت) مادی ومعنوی را به اوج ترقی وتکامل رساند ودرکارنامه های ممتداسلام بروی تمام این پدیده های مثبت خط روشن را باز کردواهداف واضح راترسیم وتعین نمود.
چیزی که بیشتراین رسالت راعرضۀ تاییدی دادهمانا دفاع کامل ازحقوق زنان بودکه این قشرپرهیجان همیشه درردیف متاع های جاهلیت به آتش خشم قلدرمنشان نابکارمی سوختند ومعرض تمام بدی های روزگاربودند.همان بود که  نقش وکرامت زن به عنوان عضوفعال وجداناپذیرخانواده بشری آشکارومویدگردید.
نخستین کسی که اززنان در ترویج رسالت وتحکیم دین اسلام مبادرت ورزیدهمانا حضرت خدیجته الکبرابانوی رازداروپرافتخارپیامبراکرم (ص) بودکه درعرصۀ تجارت متخصص ودرمشاورت متبحربود.
عایشه صدیقه عالم دین وراوی چندین هزارحدیث است وهمچنان بسا کسان دیگراز زنان درهمه عرصه ها وعصرها تبارزکردند وازمزایای اسلام بر خوردارشدند ودرحقایق زندگی انسانی دارای رای ونظریات عالی اند.
پس چنین نتیجه می گیریم  که تمام برنامه های سالم وسودمندآن درلابلای ارشادات توحیدی وتکوینی تبارزیافته ، نیازبشریت را درکلیه ابعادوجودی ، تضمین وتدوین ساخته است  . هرچندعرصۀ تخصص درهمه زمینه هاپیشرفت نمایدوفعالیت علوم سریع شود، بازهم ازهمین طرح های فراگیروکلیی که کدام کمبودی دران احساس نمی شودبرآمده نمیتوانیم ناگزیربحیث منشاأ کامل وهدف اساسی استفاده گردد، زیرااین همه برنامه ها ساخته یک نظام ثابت است که توشیح  گردیده و توسط  مغزنابغه وپیغام آوری راستین تفسیروتکثیرگردیده است.
 

زهی فرخنده میلادی رسول انس وجان آمد
درین روزرحمت للعالمینی درجهان آمد
زلااله والا الله ، پیامی داشت آن مولا
دگرگونی به حال کفروشرک آن زمان آمد
چوکاخ ظلم استبدا د راازهم فروپاشید
بدنیا عامل وحی کریم مستعان آمد
منوربحرتا برشد زانوارجمال او
خجسته رهبرِدرعالم هستی عیان آمد
چوشام وسوریه یکسرهویداگشت ازنورش
که گویا خورشیدِ آندم فرودازآسمان آمد
زمین چون دستخوشی جمله امواج شرارت بود
خلل درپیکرکفروزوال اندربتان آمد
شده آتشکده خاموش،زکسراطاق وایوان ریخت
همه اندیشه می کردند چه رازی درمیان آمد
رها بخشی بنی نوع بشردردامن هستی
قدم بنهادواعلام شرف برخاکیان آمد
وجودش الگوی اسلام ودین ورازحدت شد
نوید تازۀ خیرالامم برامتان آمد
فضای کعبه ازنوروجودش مشکباران شد
بوصفش هرچه می گویم طرُق راویان آمد
زعلم من لدُّنی یافت وی گنج نهانی را
چوغوّاصی بیرون ازبحروحدت ناگهان آمد
بروح پاک آن فایق ، درود لاتعد بفرست
که آن سلطان مهرویان سعادت را نشان آمد