آرشیف

2017-1-28

فرایض نماز
فرائض نماز= به دونوع است. 1- داخلی 2- خارجی /خارجی یعنی (شرط) وداخلی یعنی(رکن(الف" شرط – طهارت (وضو)- پاکی بدن – پاکی جاینماز – پاکی لباس – سترعورت – روبه قبله  – شناختن وقت – نیت. برکن- تکبیرتحریمه – قیام – قرائت – رکوع – سجده – قعده اخیر – خارج شدن ازنماز. واجبات نمازخواندن سوره فاتحه – یکجا کردن حد اقل یک ایت درازیا سه ایت کوتاه با سوره فاتحه – مقدم نمودن سوره فاتحه به سوره ایکه به ان ضم میشود – تعین قرائت در دو رکعت اول فرض ها – اطمنان وارامش درارکان نماز – نشستن درقعده اول – خواندن تشهد درقعده ها -خارج شدن از نماز به لفظ اسلام علیکم ورحمه الله – خواندن دعای قنوت درنماز وتر – گفتن تکبیرات زواید درعید فطروعید قربان – جهرخواندن امام درنماز های جهری – خفیه خواندن امام درنماز های خفیه – متابعت کردن از امام درنماز های جماعت – تعدیل ارکان (بجا اوردن هررکن بشکل درست ان) سنت های نماز= 1- بلند کردن دست ها دروقت تکبیر تحریمه تا برابری گوشها وبرای زنان الی شانه 2- خواندن سوره فاتحه  در دو رکعت اخردرنماز های فرض3- گذاشتن دست راست  بالای دست چپ به زیرناف برای مردان وبرای زنان بالای سینه 4- خواندن ثنا (سبحانک اللهم) 5- اعوذبالله گفتن 6- بسم الله گفتن 7- امین گفتن بعد از سوره فاتحه 8- تسبیحات رکوع (سبحانه ربی العظیم) 9- سمیع الله لمن حمیده گفتن10- ربنا لک الحمد گفتن 11- تسبیحات سجده 12- درود خواندن بررسول الله (ص) 13- خواندن دعا بعد از درود مطابق سنت14- ختم نمودن نماز برلفظ اسلام علیکم 15- تکبیرات دیگر غیر ازتکبیر تحریمه (تکبیر انتقالی). پاها یش درهنگام سجده به نرمی بینی 3- به هنگام سجده اول گذاشت ان عضو بدن که به زمین نزدیک است و برخاستن از سجده اول بلند نمودن عضو بدن  که به زمین نزدیک است4- فراخ وهموارکردن پشت در رکوع 5- نشستن برپای چپ درقعده واستاد نگه داشتن پای راست 6- فراخ داشتن انگشتان دست ها با گرفتن زانو ها دراثنا رکوع7- برابرنمودن سربا شانه ها درحال رکوع 8- پوشاندن دهن با انگشتان هنگام فاژه کشیدن 9- قرائت یک سوره مکمل درهررکعت 10- گفتن تسبیحات سه بار ویا پنج با درسجده 11- گذاشتن دستان بر رانها با انگشتان باز درحال قعده 12- دفع سرفه به اندازه امکان. مکروهات نماز= 1- ایستادن درصف دوم درصورتیکه درصف اول جای خالی باشد 2- جمع نمودن لباس ویا رها نمودن ان درحین نماز 3- شمردن ایتها بدست درنماز های فرض 4- بدون عذر چهار زانو نشستن 5- نگریش به زیرچشم به راست وچپ 6- اظهار گاهلی درنماز 7- جواب سلام با حرکت دست 8- پوشیدن چشمان بدون عذر9- بازی نمودن با لباس یا دستان 10- صدای انگشتان خود راکشیدن11- هموارنمودن ارنج به زمین هنگام سجده 12- دورکردن سنگریزه ها درحالیکه سجده بالای انها ممکن است. مفسدات نمازگفتن کلمات که جواب واقع می شوند مانند جواب سلام ،جواب عطسه واضهارتعجب 2- بیاد امدن نماز فوت شده درصورتیکه نماز گذار صاحب ترتیب باشد3- ادای نماز درحال برهنگی عورت4- تازه کردن گلو بدون عذر5- خوردن ونوشیدن دراثنای نماز ،اگرچه به سهوا باشد.6- بیهوشی ویا دیوانگی 7- جنابت8- عمل زیاد که برای اصلاح نماز نباشد9- خندیدن اهسته ویا بلند که خود ویا شخص نزدیک او بشنود10- گردانیدن سینه از جهت کعبه 11- بلند کردن گریه،اوف، وافسوس کردن به جهت درد ویا مصیبت 12- سلام دادن کسی را ویا فتح دادن برکسی که امامش نباشد13- لحنی را درقرائت ویا تکبیرات بکاربرد که معنی رافاسد سازد مثلاآ مد دادن همزه درتکبیر . نمازجمعه=فرائض نماز جمعه =1- امنیت وی تائمین باشد2- درشهری مقیم باشد3- صحتمند وسالم باشد5-بینا باشد . صحت نماز جمعه=1- وقت ظهر 2- حطبه 3- اذان عامه 4-جماعت 5- جماعت حد اقل سه نفر . فرضین وصحت نماز جمعه = الف= اگرشخص انقدربیمار باشد که به مسجد رفته نتواند نماز جمعه بالایش فرض نمی باشد اما بیماری های معمولی عذرپنداشته نمیشود. "نماز جمعه بالای اشخاص فلج، نابینا وبسیار ضعیف فرض نمی باشد،اما اگربه نماز حاضر گردند نماز ایشان درست می باشد. “اگرحکومت اسلامی باشد دران صورت شرط دیگرنماز انست که باید شخص فرمانروای مسلمانان یا نائیب مقرر کرده است قیام نماز جمعه راتنظیم نماید.”واگرحکومت اسلامی نباشد مسلمانان امام وقاضی خویش رادر این سرزمین با توافق ورضای همدیکر تعین کنند. 2- فقها درمصر (شهر) به مذاهب مختلفی تقسیم شده اند ومشهور ان این است که شهرجای است که دارای مفتی،امیر وقاضی باشد که بر اقامه اکثرحدود قادرباشد. وفقه های متاخر برانند که شهر انجای است که درصورت یکجا شدن همه ساکنین مکلف مسلمانان محل غرض ادای نماز جمعه دریک مسجد بزرگ . 3اگرتعداد باشندگان محل به ده هزار نفر برسد شهر گفته میشود یا شهر به محل اطلاق می گردد که درانجا اصل هر حرفه وپیشه کارخود رابه پیش ببرند یا هر محل که امام شهر قرار داده حکم ادای نماز جمعه را دران بنماند. با درنظرداشت حکم شهر جامع واضح می گردد که درهر قریه محله کوچک بصورت پراگنده،ادای نماز جمعه صحیح نیست،بلکه برمسلمانان واجب است ،که برای تشکیل اجتماع بزرگ بامشورت در رضایت همدیگر یکی از قریه های که مرگزیت داشته باشد محل ادای نماز جمعه را تعیین کنند ونماز جمعه را ادانمایند. 4مراد به اذان عام اینست که مکانی که دران نمازجمعه برپا می شود برای هرکس که اراده درامدن را داشتن مباح وبلای مانع باشد. پس نماز جمعه درسرای که دروازه اش بروی مردم بسته شده است صحیح نیست . 5نمازجمعه با جماعت ادا گردیده وبه شکل انفرادی درست نیست وانعقاد نماز جمعه باسه مرد بجز ،امام درست می باشد. مستحبات نماز=1-دور داشتن پاها به اندازه چهار انگشت درقیام 2- نگاه کردن نماز گذار در وقت قیام به جای سجده دراثنای رکوع به پشت