آرشیف

2020-2-26

رفعت حسینی

فراز

ز ویرانه هایم گذرکن !
به یادم بیاورمرا بادوچشمت
نگه کردنت شیوهٔ راه بردن به آسودگی ها
رهاگشتن ازانهدام است.
**
مرادرکنارت بده جان
ز ویرانه هایم گذرکن
ز ویرانه هایم!

دوهزاروهژده
برلین