آرشیف

2015-1-19

میلاد موج

فراز هــــای از اندیشه های قهرمان ملی کشور، شهید احمد شاه مسعود

 

 شهید احمد شاه مسعود

 

شهید احمد شاه مسعود قهر مان ملی کشور نماد از استقلال، آزادی، پایمردی ،استقامت، تبلور از وحدت ملی وسر آمد دمو کراسی واقعی وآزادی بیان بود.بلی او از اسطوره های است که نام نامی اش در دل تاریخ معاصر بخط زرین ثبت وبرای قرنها ماندگار خواهد بود او الگوی شایسته برای تمام نسل های نیکو سرشت وپاک طینتیست که بخاطر آزادی وآزاد زیستن جان های خودرا فدا میکنند.او محدود به جغرافیای خاص نبود او افتخار تمام آزادی خواهان جهان بود.او قلب آزاد اندیشان وعدالت پسندان جهان را تسخیر کرده بود همین است که همگان تلاش دارند از سر اخلاص وارادت در حد توان در عرصه های وسیع یاد ماندگار آنرا در سینه تاریخ معاصر کشور وجهان به عنوان برگ زرین  ثبت نمایند. وبنده نیز افتخار دارد که امروز با استفاده از فرصت بمناست هشتمین سالروز شهادت جانگداز قهر مان ملی کشور گوشه از فراز های اندیشه وعمل سردار شهید را که عملا مشاهده نمدم بخدمت حاضرین محترم قرائت نمایم.

 

فراز استقلالیت در اندیشه وعمل قهر مان ملی کشور.:

شهید مسعود با اتکاء بخداوند ونیروی ایمان استقلالیت خودرا حفظ نمود وهمه پیروزی هایش نتیجه تقوی وپر هیز گاری آن بود. او ازاد می زیست ومستقل عمل میکرد.در شرائطیکه استخبارات همسایه خودرا قیم وسر پرست مجاهدین میدانست وتلاش کرد جنگ را بنام جنگ جلال آباد تحت فر ماندهی جنرال حمید گل آغاز نماید قهر مان آزادۀ کشور تمام فر ماندهان تحت امرش را از اشتراک در جنگ تحت فر مان یک اجنبی هوشدار داد وگفت آزادی که بوسیله یک خارجی بدست آید نتیجه اش اسارت است.از همان روز ها تا هنوز استخبارات پاکستان در گفتار وعمل تلاشهای زهر آگین را علیه این ابر مرد تاریخ ادامه داد.تمام امکانات را بروی تحریم وراه های مواصلاتی واکمالاتی اش را مسدود ودر تبانی با اجیران حلقه بگوش خویش پنجشیر را از شمال وجنوب محاصره وراه های تداراکاتی اش را مسدود کردند.تا اینکه روسها عملیات مکرر را علیه وی انجام دادند که خوشبختانه در همه عملیات جز شکست ورسوای چیزی نصیب شان نشد.

قهر مان ملی کشور مستقلانه تصمیم مگرفت او در جهاد استقلال داشت ودر آتش بس ور های اسراء هم مستقلانه تصمیم میگرفت اما استخبارات پاکستان که میخواست در همه امور تصمیم گیرنده باشد از استقلال عمل شهید بخشم آمد و آتش بس وی را با بزرگترین ابرقدرت نظامی جهان یک افتخار بود، صلح وسازش وتسلیمی تبلیغ کرد،مگر میشود قربانی افغانها بدهند وفر مان جنگ وصلح را با دشمن خارجی ها صادر کنند؟او آزادۀ پر صلابتی بود که گاهی هم به دستور بیگانه عمل نکرد مستقل زیست ومستقل عمل کرد این یک نمونۀ از از استقلال طلبی قهر مان ملی کشور بود.بلی کرنش وتن دادن روسها به آتش بس یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات شهید بود.دران وقت روسها هیچ کس را برسمیت نمی شناختند واما در برابر مقاومت جانانه سر دار رشید اسلام سر اطاعت فرو آورده به آتش بس ومذاکره تن دادند.اما عدۀ که تحت فر مان خارجی ها به جنگ ادامه میدادند منطق مذاکره وآتش بس وبر خورد سیاسی را حق مجاهدین نمی دانستند وبر این امر رشک برده دست به تبلیغ می زدند.تبلیغات زهر آگین و حسودانه….که تا هنوز در گفتار ونوشتار ادامه دارد.

 

2– وحدت ملی

:وحدت ملی یکی از فراز های در خشان حیات سیاسی واجتماعی شهید را تشکیل میداد.  شهید قهر مان بحق نماد وتبلور واقعی از وحدت ملی بود او محوری بود برای تمام مجاهدین وفر ماندهان از شمال وجنوب واز شرق تا غرب کشور.مثلااو از شرق شهید حاجی عبدالقدیر وحضرت علی واسمعیل طارق واز غرب امیر اسماعیل خان وکریم براهوی واز جنوب وجنوب غرب کشور مولوی أعطا محمد ، غفار آخندزاده، داکتر فضل الله مجددی وزکیم خان واز شمال تا قله های پامیر وواخان شخصیت های مختلف را از اقوام ونژاد های مختلف کشور با خود داشت.برای او ایمان بخدا وتقوی راستین معیار بود نه رنگ وزبان ونژاد.بناءٌراه مسعود و ميراث مسعود ايمان خلل ناپذير بخدا، حراست از استقلال،‌ نگهباني درخت تناور آزادي خواهي،‌ فرهنگ انساني، اعتدال درهمه چيز وجهاد هدفمند اوست. وهر آنچه با اين اصول خدشه ناپذير درتضاد قرار گيرد،‌ را ه مسعود وميراث مسعود نيست".
"برخي احمدشاه مسعود را درمبارزات دليرانه ونبردهاي دشمن شكنانه وبرنامه هاي پيروز مندانه‌ي نظامي اش به ناپلئون، چيگوارا،‌ هوچي مين تشبيه مي كنند،‌ اما او در ديدگاه ياران صاحبدل و بيگانگان صائب نظر،‌ بزرگتر وبالاتر و والاتر ومصمم تر از همه‌ي آنهاست. او خالد زمان وحمزه‌ي عصر وعلي دوران بود كه نبردش را،‌ مبارزه اش را وبالآخره همه تلاشهاي اورا، ايمان راسخ وعقيده‌ي توحيدي اش توجيه مي كرد نه سمت ونژاد وقوم
و محور برای همه اقشار جامعه بود.   

                                              

 3- دموکراسی وآزادی بیان وحقوق بشر:

از فراز های دیگر اندیشه وعمل قهر مان ملی کشور، باور به  دموکراسی قانونمند و وآزادی اندیشه واحترام بی حد بمقام انسانیت بود.هیچ کس از خشم وسلطه جوی جناب ایشان نمونۀ را بیاد ندارد واو گاهی فر مان تعذیب وشکنجه را امضا نکرده است.او رقبای سر سخت وحتی دشمنان خودرا در اسارت داشت وبا ایشان بر مبنی دساتیر پیامبر بزرگوار اسلام ومفاد قانون جهانی حقوق بشر بر خورد میکرد .او محبوسین را  در زندان هم اکرام نموده است. نمونه مثال این ادعا اسدا لله سروی وجنرال جمعه اسک وچند تن دیگر در پنجیشر بود که تا هنوز خاطرات ماندگار از طرز وشیوۀ بر خورد صمیمانه  سر دار رشید وبا عاطفه اسلام را با خود دارند.شهید مسعود میتوانست مانند دیگران داکتر نجیب دشمن سر سخت خودرا  شخصا اسیر ویا بقتل برساند اما او به منشور ملل متحد، مبادی حقوق بشر وآزادی بیان احترام داشت وگاهی هم به تهدید دشمن طور خودسرانه علاقه نشان نداد.اینها همه نمونه های زنده وانکار نا پذیر وآموزنده اند که باید مورد توجه قرار گیرد..اگر داکتر نجیب بدست مجاهدین وآن هم تحت فر ماندهی سالار شهیدان به قتل میرسید امروزحامیان کاذب حقوق بشر ودموکراسی چه تهمت ها وفریاد های که سر نمیدادند اما در برابر عمل جنایتکارانه مزدوران پاکستان همه خاموش اند.

بلی قهر مان ملی کشور بار ها به خاطر تحکیم دموکراسی به بر گزاری انتخابات تأکید نموده است وقدرت را از آن مردم میدانست..او به حقوق زن در جامعه ارج میگذاشت،وشخصا به تشکیل نهاد های مدنی وساز مانهای دفاع از حقوق زنان دستور میداد. دروازه مکاتب چه پسرانه ودخترانه در زمان اقتدارش باز بود وبه معارف توجه خاص داشت.عدالت خواهی واستقلال طلبی در تمام سرشت آن آمیخته بود. او بخاطر دفاع از مردم مظلوم کابل وارزشهای چون حق تعلیم، آزادی بیان ودموکراسی وحقوق انسان در اطراف کابل سنگر گرفت قربانی داد، جامعه جهانی با مهربانی وی را تنها گذاشتند.

جامعه جهانی پیرو خط شهید مسعود: کشور های غربی در زمان جنگ های کابل در کردار وگفتار شهید مسعودرا محکوم میکردند که در دفاع کابل باعث کشتار مردم ملکی شده است اما مروز خود در همان سنگری قرار دارند که شهید مسعود قرار داشت.دران زمان دفاع وی را مورد سوال قرار میدادند واز همه امکانات وی را محروم وحتی مظلوم ساختند..دران زمان  حکمتیار ولشکر سیاه استخبارات پاکستان زیر نام طالب کابل را آماج قرار میدادند ومسعود شهید دفاع میکرد اما رسانه های غربی مسئولیت شهادت مردم بی دفاع کابل را بدوش شهید مسعود می انداختند.امروز جامعه جهانی در مقابل همان نیروهای تبهکار می جنگد که شهید مسعود می جنگید وبا زبانی بی زبانی بر حقانیت راه مسعود شهادت میدهند. در همین جنگ ها هم افراد ملکی بکام مرگ میرود اما ساز مان جهانی حقوق بشر ساکت است.بلی دران زمان قهر مان آزادۀ کشور را در مظلومیت قرار دادند .او به تنهای در برابر همین نیرو ها وهجوم آشکارای استخبارات پاکستان می رزمید ولی امروز جامعه جهانی با اکراه این حقیقت تلخ را پذیرفته است وبا تمام ساز وبرگ نظامی در مبارزه با تروریسمک در مانده است.چه خوب بود که این واقعیت را در همان زمان می پذیرفتند ویکجا با قافله سالار راه حق وآزادی بساط ترور وانتحار را جمع میکردند تا خشونت به این حد گسترش نمی یافت.

 درود بر روان پاک شهید مظلوم احمد شاه مسعود وسائر شهدای گلگون کفن وغنوده در دل کربلای خونین افغانستان.