آرشیف

2017-4-14

الحاج امین الدین سعـیـدی

فرار حضرت عیسی از شخصی احمق !

یکی از پیامبران صاحب مرتبهء خاص الهی در پيامبران ادیان ابراهیمی حضرت عیسی مسیح است.
 حضرت عیسی مسیح قرار یک روایتی ازانسانهای احمق با فرار از ایشان پرداخته. اورده اند که روزی حضرت عیسی علیه السلام در حال فرار به سوی کوه بود، شخصی او را دید واز حضرت عیسی علیه السلام پرسید، با این سرعت به کجافرار میکنی؟ در حالیکه من کسی را پشت تو نمی بینم ، ونه هم کدام حیوانی را میبینم ، ونه کدام دشمن را می بینم !
حضرت عیسی علیه السلام به این شخص ګفت: من از دست انسان های احمق فرار می‌کنم. آن شخص برایش گفت تو همان کسی نیستی که کور را بینا میکنی، مریضان را شفاء میدهی؟ آیا تو همان شخصی نیستی که معجزات عدیدی داشتی و از معجزات چشم همهء انسان مات ومتحیر شدند؟ حالا تو با این قدرت معجزه اسا میتوانی این احمق را هم عاقل سازی. آن حضرت در جوابش گفت: بلی این واقعیت دارد من به اذن و اجازهء پروردگار حتی به مردگان روح و حیات بخشیدم،ولی چندین بار به اندرز ونصحیت انسانهای احمق پرداختم ، ونصحیت و موعظ من هیچ تأثیری در آنها نبخشید. لذا به فرار پرداختم. در جای دیګر حضرت عیسی مسیح فرموده اند: الھی ھدایت کن این قوم( مردم) را که نمی دانند چه میکنند و منظور همان جهال بود.
 دین مقدس اسلام مانند ادامه دهندهء بهتر ادیان آسمانی درین قسمت در مقابله و مواجه با جاهل در نص شرعی میفرماید: « واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما  » (الفرقان: 63  ) وقتیکه با جاهل مواجه شدید و وعظ و نصیحت کارا نه افتاد و انسان جاهل بود درین صورت سفارش ایت به دادن سلام از بحث با جاهل بګذرید و راه خویش را در بیش ګیرید.  الهی ما را هدایت نیکی کن. آمین